Анкетни карти сочат удовлетвореност на клиентите от качеството на извършваните услуги в Областна администрация

Комисия назначена със Заповед на Областния управител  отвори кутията за измерване на удовлетвореността на клиентите от качеството и сроковете на административното обслужване, за което е съставен  протокол.

     В кутията, намираща се в Бюрото за комплексно обслужване на І етаж в сградата на администрацията, са намерени 15 попълнени анкетни карти за периода 01.07.2012г.- 31.12.2012г.

     От анализа на анкетните карти е установено следното:

     Всичките попълнени 15 броя анкети се отнасят към административната работа на Областна администрация Добрич. От тях може да се направи изводът, че удовлетвореността на гражданите, посещавали Областна администрация Добрич през отчетния период, е положителна и дейността на администрацията се упражнява качествено, в кратки и законови срокове.

     13 от анкетираните, посочват, че са предпочели да подадат заявление за административна услуга в деловодството на Областна администрация Добрич, чрез звеното за комплексно обслужване. Предоставянето на административна услуга по електронен път се одобрява от 10 от анкетираните, трима не могат да преценят, един не одобрява и един не е отговорил на въпроса. От анкетните карти става ясно, че при необходимост служителите помагат на гражданите при попълване и подаване на документи.

     В 2 анкетни карти е посочено, че при възможност, би било по- удобно за гражданите, заплащането на таксите за платени административни услуги да се извършва в сградата на Областна администрация Добрич, а не по банков път, както всъщност изисква закона.

     След отчитане на резултатите от извършената проверка, кутията за измерване на удовлетвореността на клиентите от качеството на административното обслужване, е запечатана отново, по надлежен ред и поставена на достъпно за клиентите място в Бюрото за комплексно обслужване.
Актуално

съобщение

анкета