Контрол по законосъобразност на актовете през 2012 г.

     В рамките на основните правомощия на Областния управител е упражняваният контрол по законосъобразност на актовете и действията на органите на местното самоуправление и местната администрация. През 2012 г. Областният управител е издал 57 заповеди за връщане на решения.

     Пред Административен съд - Добрич са образувани 15 броя административни дела с предмет - жалби на Областен управител срещу решения на общински съвети, като от тях 8 са прекратени поради отмяна на решенията от страна на общинския съвет; 2 са прекратени, като неподлежащи на административен контрол; 3 решения на общински съвети са отменени от съда; 2 са висящи. Областният управител е върнал за ново обсъждане решения на общинските съвети, в частта относно нарушения на процедура по приемането на бюджета; едно от върнатите решения е оспорено пред съда, като на първа инстанциия съдът е отменил решението на общинския съвет; другите върнати решения, касаещи нарушена процедура по приемането на бюджета, са отменени от общинските съвети.

     Срещу административни актове на Областния управител са предявени 6 броя жалби, респективно образувани са административни дела. По 2 от делата, жалбите са оставени без разглеждане, а съдебните производства са прекратени. Другите 4 дела са висящи.

     По инициатива на Областния управител на област Добрич бяха образувани 8 граждански дела, за обявяване нищожността на договори за покупко-продажба на недвижими имоти - частна държавна собственост (Дамба „Албена - Балчик"), както и за установяване, че недвижимите имоти са публична държавна собственост и предаване владението върху същите. Всички 8 дела са спечелени, като договорите са обявени за нищожни, установена е собствеността на държавата, като публична и изключителна, а ответниците са осъдени да предадат владението върху имотите на Република България. Решенията по делата са влезли в законна сила.

     Също по инициатива на Областния управител на област Добрич беше предявена искова молба срещу наемател на морски плаж, за заплащане на неустойка за неизпълнение на договор за отдаване под наем на обект - морски плаж. На първа инстанция делото е спечелено.
Актуално

съобщение

анкета