Резултати от извършена планова административна проверка в Областна администрация Добрич

     Резултати от извършена планова административна проверка в Областна администрация на област с административен център Добрич - второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към Министерски съвет. Проверката обхваща дейността на администрацията за периода от 01.01.2010 г. до 31.12.2011 г.

Съгласно чл.2, ал.2 от Устройствения правилник на областните администрации, областните управители са второстепенни разпоредители с бюджетни кредити към първостепенния разпоредител с бюджетни кредити по бюджета на Министерски съвет и по силата на чл.62, ал.2 т.5 от УПМСНА във връзка с чл.46, ал.5 от Закона за администрацията, дирекция „Главен инспекторат" осъществява административен контрол върху тяхната дейност.

На основание чл.62, ал.2 т.5 и ал.3 от Устройствения правилник на Министерски съвет и неговата администрация, във връзка с чл.46, ал.4, т.1, 2 и 3 от Закона за администрацията, Дирекция „Главен инспекторат" извършва планови административни проверки за ефективността от работата на администрацията и за оценка на корупционния риск.

В тази връзка Министър-председателят със своя заповед Р-236/25.09.2012 г.  възложи извършването на планова административна проверка на дейността на Областна администрация Добрич. Проверката обхваща дейността на администрацията за периода от 01.01.2010 г. до 31.12.2011 г. Същата се извърши при спазване на принципите за законосъобразност, обективност и безпристрастност.

В резултат на извършения анализ на условията, които определят индикаторите за корупционен риск в Областна администрация на административна област Добрич - обективни, субективни, вътрешни и външни, бе констатирано, че е създадена такава контролна среда чрез приетите нормативни актове, спазването на разписаните процедури, постоянния контрол на сроковете по същество, която води до минимизиране на корупционния риск. Въз основа на това бе определена степен на „нисък" корупционен риск в Областна администрация Добрич и не се налага предприемане на допълнителни мерки за подобряване на управлението и ограничаването му.

Въз основа на констатациите, изводите и анализа и в съответствие с гл.ІІІ от Методологията за оценка на администрацията, както и на основание чл.46, ал.2 т.2 от Закона за администрацията, ефективността на дейността на Областна администрация Добрич за проверявания период бе оценена като „добра" при тристепенна скала за оценка /"добра", „задоволителна" и „незадоволителна"/.
Актуално

съобщение

анкета