Успешен контролен одит в Областна администрация по стандартите ISO

     На 6 и 7 декември бе извършен годишен контролен одит на системите за управление на качеството и информационната сигурност на Областна администрация Добрич по международни стандарти ISO 9001:2008 и ISO 27001:2005. Одитът извърши „СЖС България"ЕООД. 

     Проверката бе фокусирана върху важни аспекти, изисквани от стандартите. Използваните методи бяха интервюта, наблюдение на дейностите и преглед на документацията. Одиторите потвърдиха, че администрацията е внедрила ефективно планираната система за управление, поставени са ключови цели и задачи за изпълнение, следи се за тяхното спазване и се контролира процесът на постигането им.

     Направено е заключението, че  може да бъде продължен срокът, през който ще действа сертификацията и по двата стандарта.

     Сертифицирането по двата международни стандарта доказва пред потребителите на административни услуги, извършвани от Областна администрация, че резултатите се получават с целенасочени действия, съгласно разпоредбите на стандартите. Процесът е постоянен и при него са необходими непрекъснат контрол, оценка и усъвършенстване. За пореден път екипът на Областна администрация Добрич, показа, че работи спазвайки правилата и предоставя качествени и ефективни услуги на граждани и юридически лица.
Актуално

съобщение

анкета