Областният управител участва в заседание на Регионалния съвет за развитие /РСР/ на СИР

     На 04.10.2012 г. в Шумен ще се проведе  заседание на Регионалния съвет за развитие в СИР под председателството на Областния управмител на Шумен Димитър Александров. Ще бъде представен проектът на Регионалния план за развитие на Североизточен район 2014-2020 г. и Годишната индикативна програма за работа на РСР СИР през 2013 г. В програмата са заложени основните цели и приоритети за дейността на Регионалния съвет за развитие в СИР.

     Непосредствено след заседанието на РСР, ще се проведе и заседание на Регионалния координационен комитет към РСР СИР. На вниманието на членовете на РКК ще бъде представена справка относно напредъка и финансовото изпълнение на оперативните програми на територията на Североизточен район за периода м. септември-м. ноември 2012 г., съгласно чл. 8, т. 2 от Вътрешните правила за работа на РКК РСР СИР, както и информация за текущите и предстоящи процедури за подбор на проекти по оперативните програми (докладват представителите на УО на ОП и на ЦКЗ в РКК към РСР СИР). Участниците ще се запознаят с актуална информация относно етапа на разработване на Договора за партньорство на Република България и на оперативните програми за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от ЕФ за програмния период 2014-2020 г.
Актуално

съобщение

анкета