Областните управители са обсъдили стратегически програмни документи за периода 2014-2020 г.

     На работна среща на областните управители и в присъствието на Главния секретар на Министерския съвет Росен Желязков и Началника на кабинета на министър-председателя на България Румяна Бъчварова, бяха представени Проектът на приоритети и дейности по Оперативната програма "Регионално развитие" за периода 2014 - 2020 г. и Механизъм за актуализация на областните стратегии за развитие за същия програмен период. Домакин на форума бе Данчо Симеонов, Областен управител на област Варна. Разгледани са актуални стратегически програмни документи за периода 2014 - 2020 г. по ОПРР. Коментирано е било обвързването на целите на Кохезионната политика със Стратегия 2020, постигането на целите на икономическо развитие чрез инвестиции в градовете, като се отчита влиянието на специфичните, териториалните характеристики и местният потенциал, предварителното определяне на конкретните бенефициенти и списък с готови за реализиране проекти, както и възможностите за привличане на бизнеса. Поставен е бил въпросът за укрепването на свлачищата, ремонта на мостови съоръжения и поддържането на водните обекти по региони.   

     На вниманието на областните управители е била представена общата стратегическа рамка на процеса на планиране на ОПРР за периода 2014 - 2020 г. в контекста на Стратегия Европа 2020 и Договора за партньорство, националните програми за развитие и реформи, Националната стратегия за регионално развитие и приоритетните дейности на регионално ниво, кореспондиращи със съответните регионални планове и областни стратегии за развитие. На срещата е било разгледано практическото приложение на Наредба №5/28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството и са обсъдени различни казуси, свързани с разработването и реализирането на проекти за енергийна ефективност.

 
Актуално

съобщение

анкета