Със символична първа копка стартира рехабилитацията на трансграничен път

     Със символична първа копка днес, 30 август, стартира проектът „Добромир-Крушари-трансграничен път", обект: "Рехабилитация на път III 293 „Александрия - Коритен - Северняк" от км 35+927 до км 44+400, област Добрич - Application number: 2(2i)-1.1-9" по Оперативна програма „Трансгранично сътрудничество Румъния - България 2007-2013". Ще бъдат ремонтирани 8.473 км от третокласния път на територията на област Добрич. Бюджетът на проекта на територията на Р България е 3.022 млн. евро.

     Участници в събитието днес бяха Лазаринка Стоичкова, член на УС на Агенция „Пътна инфраструктура", Областният управител Желязко Желязков, кметът на община Крушари, кметове на населени места, представители на ОПУ и на фирмата изпълнител.

     Преди официалната церемония се състоя пресконференция, на която медиите получиха необходимата информация за проекта. Областният управител Желязко Желязков акцентира върху значението на обекта за стопанския живот на областта: С обновяването на пътя, ще се подобри качеството не само на вътрешно-регионалните връзки, но ще се стимулира и международният стокообмен, ще се засили на по- късен етап и туристическият поток. Ще се активизират контактите и обмяната на опит със стопанска и нестопанска цел между населението на граничния регион, както от българска, така и от румънска страна. Ще се създадат предпоставки за развитие на икономическия потенциал на региона. Не на последно място, с рехабилитацията на участъка от пътя Александрия - Северняк ще се намали времето и разхода за пътуване до общинския център Крушари.

     Допълнителна информация и технически данни бяха предоставени от инж. Христо Петров - ръководител на проекта от АПИ, инж. Иван Светославов - директор на ОПУ-Добрич и инж. Николай Пашов, изпълнителен директор на „Хидрострой" АД. Строителен надзор ще осъществява "Пътинвестинженеринг"АД.

     Водещ партньор е община Добромир, Румъния, партньор от българска страна е Агенция „Пътна инфраструктура", както и Окръжен съвет Констанца, Румъния.

     Срокът за изпълнение на строителството започва да тече с подписването на Протокол 2а /27.08.2012 г./ и е 6 месеца. Договорът със строителя е на стойност 4 292 675.48 лв. без ДДС, а за строителния надзор - 149 042 лв. без ДДС.

     Обектът преминава през населените места: с. Коритен и с. Северняк. В него попадат две големи съоръжения, които ще бъдат ремонтирани: мост при км 39+728 и мост при км 44+188. Мостът при км 39+728 (началото на регулацията на с. Коритен) е с 3 отвора. Построен е около средата на 70-те години.  В населените места ще бъдат подменени бордюрите и по-голямата част от съществуващите тротоари.

       Проектът предвижда и ремонт на отводнителната система на пътя, принадлежностите на пътя, сигнализацията и маркировката. Ще бъде поставена нова еластична ограда на всички малки съоръжения.

     Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Трансгранично сътрудничество Румъния - България 2007-2013", съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие.

 
Актуално

съобщение

анкета