Стартира процедурата за представяне на предложения за Регионални програми за заетост и обучение

     Министърът на труда и социалната политика информира в писмо Областния управител Желязко Желязков  за стартиралата процедура по представяне на предложения за Регионални програми за заетост и обучение, за включване в Националния план за действие по заетостта през 2013 г. (НПДЗ - 2013 г.).

     Развитието на регионалния подход при разработване и изпълнение на програми за обучение и заетост, който отчита характеристиките на местните пазари на труда, техните ресурси и потенциал за развитие, е важен дългосрочен приоритет на политиката на пазара на труда. През 2012 г. се реализират 168 регионални програми във всички области в страната, като е осигурена заетост на 2050 безработни лица. Тази политика ще се развива и в Националния план за действие по заетостта през 2013 г.

     Регионалните програми за заетост се разработват ежегодно, предлагат се от Комисиите по заетостта към областните съвети за развитие и се включват в националните планове за действие по заетостта, в изпълнение на чл.31, ал.1, ал.2 и ал.3 т.3, чл.32 и чл.33 от Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ). Програмите за заетост са ефикасен инструмент на политиката на пазара на труда, посредством който местните организации и общности могат да преодолеят специфични проблеми на местните пазари на труда, като повишат предлагането на работни места и заетостта в региона и обучат безработни лица от общината/областта. Едновременно с това, се дава възможност за предприемане на действия за намаляване на безработицата вследствие на икономическата криза.

     С писма до членовете на Областната комисия по заетост, Областният управител дава указания за разработването на предложенията, за допустимите дейности, както и за бюджета, като се подчертава, че общият размер на средствата за активна политика на пазара на труда за 2013 г. в страната е непроменен спрямо 2012 г., който е 73 млн. лв., като за регионални програми са предназначени 4,3 млн. лв.

     Областният управител очаква в срок до 20.09.2012 г. институциите и организациите, които имат разработени предложения за регионални програми за заетост и обучение за включване в НПДЗ-2013 година, да ги предоставят в Областна администрация Добрич (на хартиен и електронен носител, както и по електронна поща на следния адрес: governor@dobrich.government.bg ).

     Областната комисия за заетост може да одобрява и представя в МТСП не повече от една програма за община.

     Областният управител свиква членовете на Областната комисия по заетост на работно заседание на 27.09.2012 г. от 11.00 часа в зала "Пресцентър" на Областна администрация Добрич, на което ще се разгледат постъпилите предложения, свързани с разработването на регионални програми за заетост и обучение.
Актуално

съобщение

анкета