Изгражда се модерна лаборатория по Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния-България

     Добруджански земеделски институт - гр. Генерал Тошево е партньор по проект, финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния-България 2007-2013 г. Проектът е с продължителност 18 месеца и приключва на 15.10.2012 г. Една от основните цели е изграждане на мрежа от земеделски производители и специалисти в Северна и Южна Добруджа, чрез която да се оказва съдействие за успешен контрол на рисковете при земеделското производство в района.
     Основна задача на проекта е изграждане на лаборатория по микробиология и контрол на посевния материал в средно образователно училище със земеделски профил. Избрана е Професионалната гимназия по земеделие „Тодор Рачински" в гр. Генерал Тошево.
     Директорът на гимназията Кристияна Иванова е информирала Областния управител, че на този етап е доставено лабораторно оборудване на стойност 37 000 лв. и предстои провеждане на търг за закупуване на реактиви и консумативи за дейността на лабораторията. Но в проекта не са заложени средства за ремонт на предоставените от ПГЗ „Тодор Рачински" помещения, което възпрепятства откриването на лабораторията.
     Сумата, необходима за ремонт на помещенията е около 7000 /седем хиляди/ лева.
     Областният управител Желязко Желязков се обърна за съдействие и финансова подкрепа от браншовите организации в региона - „Добруджански съюз на зърнопроизводителите", „Асоциация на българските зърнопроизводители 2006", „Асоциация на земеделските производители в България", сдружение "Регионален съюз на хлебопроизводителите и сладкарите" и Областен съюз на земеделските кооперации „Добруджа". В писма до тях, той изразява убеденост, че членовете на сдруженията, които са пряко заинтересовани, ще помогнат за набиране на необходимите средства.
     По този начин ще стане възможно изграждането на една от най-модерните лаборатории по микробиология и контрол на посевния материал в България. Тя ще даде възможност за извършване на фитосанитарен анализ на посевните материали, както и анализ на фитосанитарното състояние на посевите.

     Транзитната сметка на Професионална гимназия по земеделие „Тодор Рачински" - гр. Генерал Тошево, е следната:

Гр. Генерал Тошево
Ул. „Опълченска"№46
ЕИК по БУЛСТАТ: BG 000 847 248
IBAN: BG79 TTBB 9400 3109 0158 04
BIC: TTBB BG22
Търговска банка: „Сосиете Женерал Експресбанк" АД
МОЛ: Кристияна Иванова.
Тел./факс 05731/45-93, е-mail: pgz_gt@abv.bg.

 

 
Актуално

съобщение

анкета