Заседание на Регионалния консултативен съвет по опазване на горите, дивеча и рибата за област Добрич

       На 09.08.2012 г. в офиса на РДГ-Варна в гр.Добрич се проведе заседание на Регионалния консултативен съвет по опазване на горите, дивеча и рибата за област Добрич. На съвета участваха представители на РДГ-Варна, Областна управа Добрич, ОД на МВР Добрич, ОУ „ПБЗН” - Добрич, РИОСВ - Варна, Североизточно държавно предприятие гр.Шумен.
       В хода на работата на съвета се обсъдиха актуални въпроси, свързани с откриването на ловен сезон 2012 / 2013 г. и опазването на горските територии от пожари. Основни акценти на дискусията бяха:
• Пожарна обстановка в района на дейност на РДГ-Варна, възникнали горски пожари, причини за възникване, превантивни противопожарни мерки.
       От началото на годината в РДГ-Варна са възникнали общо 19 горски пожара с обща опожарена площ 517 дка, от които 11 дка върхов пожар на територията на ДГС Ген.Тошево. За сравнение, същия период на 2011 г. пожарите са били 11 бр. с опожарена площ 395 дка низови пожари. Като част от превантивната дейност от страна на Държавните горски и ловни стопанства се разорават минерализовани ивици покрай горските насаждения на места с повишена пожарна опасност. Към момента от предвидените 273 км са разорани 253 км, или изпълнението е на 93%.
• Мерки за безопасно боравене с ловно оръжие по време на ловните излети
• Включване в състава на РКС на представител на СИДП-Шумен

        На Регионалния консултативен съвет се взеха следните решения:
- Извършване на съвместни проверки с представители на Районните служби „ПБЗН” по отношение на спазване на противопожарните правила в горите и в съседство с тях.
- Извършване на съвместни проверки с представители на Полицейските управления
тносно законност на притежаваното оръжие на участниците в ловните излети, спазване разпоредбите на ЗЛОД и новоприетите изисквания за неупотреба на алкохол преди и по време на ловните излети.
Актуално

съобщение

анкета