Областният управител не подхожда избирателно при защита на държавния интерес

 Във връзка с изнесена информация в публичното пространство от ДСБ-Добрич, Областна администрация прави следното пояснение:

С Акт за частна държавна собственост №2414 от 04.12.2002г., одобрен от Областния управител на област Добрич - Иван Иванов, е актувана земя - 14 001 кв.м., представляваща урегулиран поземлен имот №І в кв.108а по регулационния план на гр.Балчик, граничещ с изградената алея „Дамба".  

Със Заповед №РД-11-448/26.07.2005г. на Областния управител на област Добрич - Иван Иванов, е обявено провеждането на търг с тайно наддаване за учредяване на възмездно право на строеж върху част от този имот,  представляваща земя - 11 442 кв.м.

На основание на резултатите от проведения търг със Заповед №РД-11-591/31.08.2005г. на Областния управител на област Добрич - Иван Иванов е учредено право на строеж, върху въпросния имот на „Зърнени храни ЕАД, гр.София

След заплащане на дължимите суми, с Договор №280/09.09.2005г. на Областния управител на област Добрич - Динчер Хаджиев, се учредява право на строеж на „Зърнени храни България" ЕАД, гр.София.

След подадено заявление на 19.10.2006 от „Зърнени храни България" ЕАД гр.София за замяна на този имот, с имот частна собственост и  писмено съгласие от страна на Министъра на регионалното развитие и благоустройство,   със Заповед №РД-11-04-01/05.01.2007г. на Областния управител на област Добрич - Динчер Хаджиев, е извършена замяна на държавния имот с имот частна собственост находящ се в гр.Добрич.

     Областният управител Желязко Желязков не е подхождал избирателно към сключените от предходните областни управители сделки. Въпросната сделка е проверявана от компетентните органи и не са констатирани данни за извършени престъпления. Установено е нарушение на данъчното законодателство, за което е съставен ревизионен акт, предмет на съдебно производство пред съответния съд.
Актуално

съобщение

анкета