Областният управител определи за пожароопасен сезон в горските територии времето от 30.03.2012 г. до 30.10.2012 г.

 

З А П О В Е Д

№  РД-11-10-56

  Добрич 29.03.2012 г.

На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, чл. 137 от Закона за горите и с цел осигуряване пожарната безопасност, предотвратяването и гасенето на пожари в горските територии,

НАРЕЖДАМ:

1. Определям за пожароопасен сезон в горските територии на област Добрич, времето от 30.03.2012 г.  до 30.10.2012 г.

2. Забранявам по времето на пожароопасния сезон паленето на открит огън и извършването на огневи работи на разстояние, по-малко от 100 м. от границите на горските територии.

3. Изхвърлянето на горимите отпадъци да става само на определените за целта места (контейнери за смет и сметища).

4. Териториалните поделения Държавни горски стопанства и Държавни ловни стопанства при Североизточно държавно предприятие Шумен, кметовете на общини и кметства, собствениците и ползвателите на горски територии, както и лицата, извършващи дейности в тях, да създадат необходимата организация за осигуряване на пожарната безопасност в горските територии.

5. Териториалните поделения Държавни горски стопанства и Държавни ловни стопанства при Североизточно държавно предприятие Шумен, кметовете на общини и кметства, собствениците и ползвателите на горски територии, ръководителите на обекти, разположени в тях, да проверят състоянието на наличните в тези територии противопожарни хидранти, водоеми и противопожарни депа, като предприемат мерки за възстановяване на неизправните.

6. Ръководителите на земеделски кооперации, арендатори и ползватели на селскостопански земи в близост до горски територии да поддържат в техническа изправност и готовност пожарогасителните устройства и в случай на пожар да се включат в гасенето му.

7. Собствениците на линейни обекти, както и на съоръжения, преминаващи или попадащи в горските територии, са длъжни за собствена сметка:

7.1. да ги поддържат целогодишно в пожаробезопасно състояние, като ги почистват периодично от дървета, клони, храсти, сухи треви и други горими материали;

7.2. да кастрят клоните на дърветата в непосредствена близост до обекта или съоръжението;

7.3. да определят особено опасните в пожарно отношение места и да ги обезопасяват.

8. Физическите лица, преминаващи или пребиваващи в горските територии, да спазват правилата за пожарна безопасност в тях.

9. Ръководителите на сдружения на ловците, риболовците и туристите да инструктират членовете си за правилата за пожарна безопасност в горските територии преди всяко пребиваване в тях.

10. Началниците на военните поделения и части при провеждане на полеви занятия и учения да осигурят спазването на правилата за пожарна безопасност и да предприемат действия за недопускане на пожари или за своевременното им потушаване.

11. Органите по пожарна безопасност и защита на населението и териториалните структури на Изпълнителната агенция по горите да спират дейности или експлоатацията на машини и съоръжения в горските територии, които не отговарят на изискванията за пожарна безопасност или създават опасност за възникване на пожари.

12. Органите по пожарна безопасност и защита на населението със съдействието на Териториалните поделения Държавни горски стопанства и Държавни ловни стопанства при Североизточно държавно предприятие Шумен, общините, собствениците и ползвателите на горски територии, както и на лицата, извършващи дейности в тях, да поддържат повишена бдителност и активност през пожароопасния сезон и при необходимост да предприемат незабавни действия по ограничаване и потушаване на горските пожари.

13. Органите по Пожарна безопасност и защита на населението и териториалните структури на Изпълнителна агенция по горите самостоятелно или съвместно да осъществяват контрол по изпълнението на предвидените противопожарни мерки и мероприятия в горските територии.

14. Кметовете на общини и кметства да организират по места денонощна телефонна връзка с органите на Пожарна безопасност и защита на населението, за своевременно информиране в случай на пожар.

15. Кметовете на общини да засилят контрола в земеделските територии за спазване на изискванията на чл. 6, ал. 2 от ЗОЗЗ

16. В срок до 24 часа след възникване на горски пожар в държавните горски територии, наличната за него информация да се въвежда в информационната система на Изпълнителната агенция по горите от оторизираните за това служители в Териториалните поделения Държавни горски стопанства и Държавни ловни стопанства при Североизточно държавно предприятие Шумен.

17. При възникване на големи и сложни пожари да се привличат местните поделения на Министерство на отбраната, съгласно плановете за взаимодействие и помощ при кризисни ситуации.

     Настоящата заповед да се изпрати за сведение и изпълнение до Директора на РДГ-Варна, Директора на Североизточно държавно предприятие Шумен, Началника на ОУ ПБЗН Добрич и до кметовете на общини.

     Директорът на Североизточно държавно предприятие Шумен да сведе настоящата заповед до знанието на Директорите на Териториалните поделения Държавни горски стопанства и Държавни ловни стопанства при Североизточно държавно предприятие Шумен.

     Кметовете на общини да сведат настоящата заповед до знанието на всички, имащи касателство по въпросите упоменати в нея.

     Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Директора на Областно управление „Пожарна безопасност и защита на населението", Директора на РДГ-Варна и кметовете на общини.

    

     ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ:

                      (ЖЕЛЯЗКО ЖЕЛЯЗКОВ)                                                                  
Актуално

съобщение

анкета