Заседание на Звеното за мониторинг и оценка

     На 1.03.2012г. в зала „Пресцентър" на Областна администрация Добрич се проведе заседание на Звеното за мониторинг и оценка за изпълнението на Областната стратегия за развитие на социалните услуги в област Добрич, под председателството на зам. областния управител д-р Катя Ганова.

Заседанието е преминало при следния Дневен ред:

  • 1. Представяне на доклади по раздел VI Система на наблюдение и оценка на Областната стратегия за развитие на социалните услуги в Област Добрич (2011-2015г.)  /докладват: служители, определени с Решение от проведеното на 15.11.2011 г. заседание на Разширения екип на сформираното звено за мониторинг и оценка за изпълнение на Областната стратегия за развитие на социалните услуги в Област Добрич (2011-2015г.)/
  • 2. Доклад за проведени работни срещи на основното звено за мониторинг и оценка с общински екипи, свързани с реализирането на областната и общинските стратегии за развитие на социалните услуги в Област Добрич през 2012 г. /докладва: д-р Катя Ганова, зам.обл.управител/
  • 3. Обсъждане на готовността за приемане на общинските планове за развитие на социалните услуги през 2013 г., от общините намиращи се на територията на област Добрич и представяне на предложения от осемте общини за актуализация на Областната стратегия. /докладват: представители на общинските администрации/

След представянето и обсъждането на докладите по отделните цели на стратегията, д-р Ганова е представила обобщена информация от проведените работни срещи с представители на 8-те общини и директори на ДСП, през месец февруари 2012г. Тя е информирала присъстващите, че през настоящата година предстои работа предимно по национални програми. Причината е липса на финансови средства от страна на общините.

     Националните програми, по които ще се работи, са:

  • 1. „Детство за всички" - общините работещи по тази програма са Добрич, Балчик и Крушари;
  • 2. „И аз имам семейство" по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2007 - 2013 г., схема за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.2.11 „Приеми ме"; реализиращ се на територията на общините Добрич, Добричка, Балчик.
  • 3. Социално включване предстои да се реализира в общините Добрич, Добричка, Генерал Тошево и Крушари, където има малко забавяне, но проекта така или иначе ще стартира.
  • 4. Проект „Развитие на системата за планиране и предоставяне на социалните услуги на регионално равнище", схема „Живот в общността", в който всички общини могат да кандидатстват, с изключение на община Добрич, тъй като в нея има достатъчно социални услуги, които се предлагат.

До средата на месец март 2012г., ще бъде организирана среща с представители на 8-те общини.

По т.3 от дневния ред, предвид приемането на общинските планове за развитие на социалните услуги в общините  за предстоящата 2013 година, д-р Ганова е апелирала  към присъстващите за навременното им приемане от общинските съвети  (срок до 31.03.2012г.). 

Предложения за актуализация на Областната стратегия са внесени от общините Крушари, Каварна, Добрич, Тервел и Ген. Тошево.

В края на проведената дискусия, зам. областният управител д-р Ганова е съобщила на участниците в заседанието, че след обобщаване на предложенията за актуализация на стратегията, информацията ще бъде изпратена до всички членове на Звеното за мониторинг и оценка, след което ще бъде предложена на заседание на Областния съвет за развитие.

 

           

 

 

 

 

 

 
Актуално

съобщение

анкета