Удовлетвореност от изпълнените дейности по приетата областна програма за работа на Обл.ССЕДВ (2010-2015 г.)

Заседанието, ръководено от зам. областния управител д-р Катя Ганова, протече при следния Дневен ред:

 • 1. Доклад за дейността на Обл.ССЕИВ през 2011 г. /докладва: д-р Катя Ганова, зам. обл. управител/
 • 2. Доклад за предприети мерки от общинските администрации по приемане на Общински програми за интеграция на етническите малцинства, и планове за изпълнението им. /докладват: упълномощени представители на общинските администрации/
 • 3. Доклад за дейността на общинските съвети за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси през 2011 г. /докладват: упълномощени представители  на общинските администрации /
 • 4. Други.

От членовете на съвета, в срок до 24.02.2012г., са изискани писмени отчети за дейността, която включва:

 • - Изпълнение на дейности по приетата областна програма за работа на Обл.ССЕДВ (2010-2015 г.), за второто полугодие на 2011 г.;
 • - Изпълнението на ангажиментите по Националния план за действие по международната инициатива „Десетилетие на ромското включване 2005-2015г.;
 • - Реализацията на проекти/дейности/инициативи и др.свързани с постигане на целите на чл.2 от Правилника за устройството и дейността на НССЕИВ;
 • - Иницииране или подкрепа на събития, инициативи, свързани с борба срещу расизма и ксенофобията, насърчаване на по-доброто междукултурно разбирателство, повишаване на осведомеността и взаимното разбирателство между членовете на обществото както от етническите малцинства, така и от мнозинството и др.

Докладът, който обобщава получената информация от Областна администрация Добрич, ще бъде изпратен до Секретариата на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси към Министерския съвет, до края на деня - 29.02.2012г.

През 2011 година Областният  съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси  е провел две редовни заседания

В началото на месец Февруари в Областна администрация Добрич, е проведена работна среща на Обл.ССЕИВ, на която е изнесен доклад за дейността на Съвета през 2010 г., представен е доклад за предприетите мерки от общинските администрации по приемане на Общински програми за интеграция на етническите малцинства.

На проведено през месец Ноември заседание на Съвета, на вниманието на членовете е представен проект на Национална стратегия за интегриране на ромите в Република България (2012-2020г.) и План за изпълнението му. На заседанието са взети Решения, които включват:

 • 1. Ускоряване на процеса по узаконяване на жилищните терени в ромските квартали по общини;
 • 2. Включването на здравни медиатори от областта в обучителните семинари през 2012г., както и подготовката за стартиране на процес по обучение на образователни медиатори на национално ниво;
 • 3. Назначаването на общински експерти по етнически и интеграционни въпроси, залегнало в стратегическия документ, да се осъществи още в общинските планове за 2012г;
 • 4. Включването на повече роми в програми за квалификация на безработни, за да станат по- конкурентноспособни на пазара на труда.

През 2011 г., Областна администрация е предоставила на Националния съвет обобщена информация за обучените здравни медиатори /общо 7 за областта/ и за нуждата от допълнително обучаване на такива кадри. 

Целта на Националната стратегия е създаване на условия за интегриране на ромите и на българските граждани в уязвимо положение от други етнически групи в обществения и икономическия живот.

Това трябва да стане чрез осигуряване на равни възможности и равен достъп до права, блага, стоки и услуги, участие във всички обществени сфери. Работата е разделена по приоритетни направления - образование, здравеопазване, заетост, жилищни условия, както и върховенство на закона и недискриминация, култура и медии.

По данни на НСИ от 2011 г., цитирани в стратегията, ромите в България са 4,9 процента или 325 343 души.

            ДОКЛАДЪТ за дейността на Областния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси можете да видите в прикачения файл.Прикачени файлове


Актуално

съобщение

анкета