Процедура по стратегическа екологична оценка от МОСВ

          На 19.01.2012 г. в МОСВ е постъпило писмо от министъра на околната среда и горите на Румъния - г-н Ласло Борбели, с което румънската страна ни уведомява, че Румъния е в процедура на изготвяне на  Генерален план за „Опазване и възстановяване на румънската крайбрежна зона". Уведомяването се извършва в изпълнение на чл.7, ал.1 от Директива 2001/42/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 27 юни 2001 година относно оценката на последиците на някои планове и програми върху околната среда (Директива за ЕО). Към писмото са приложени проекта на изработения Генерален план, както и изготвените доклади за екологична оценка и оценка за съвместимост към него.

         След запознаване с приложената документация, на основание чл.7, ал.2 от Директивата за стратегическа екологична оценка, Министерството на околната среда и водите е заявило желанието на Република България да участва в процедурата по стратегическа екологична оценка за проекта на цитирания Генерален план.

         Във връзка с горното, Министерство на околната среда и водите информира, че започват консултации относно вероятните трансгранични въздействия върху околната среда на територията на Република България в резултат на реализирането и изпълнението на Генералния план и относно мерките, предвидени за предотвратяване, намаляване или възможно най-пълно отстраняване на предполагаемите неблагоприятни последствия от осъществяването на плана върху околната среда. В тази връзка, на основание чл. 35, т.1, буква „б" от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО) и в изпълнение на разпоредбите на Директива 2001/42/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 27 юни 2001 година относно оценката на последиците на някои планове и програми върху околната среда и Протокола за Стратегическа екологична оценка към Конвенцията по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) в трансграничен контекст, българското Министерство на околната среда и водите осигурява обществен достъп до представената от румънска страна документация на интересуващите се в продължение на 30 дни, считано от 13.02.2012 г., както следва:

  1. Чрез интернет страницата на МОСВ на адрес:
    http://www.moew.government.bg/manage/preventive/sea_romania.html ;                            
  2. в сградата на МОСВ, информационен кабинет, ул."У. Гладстон" № 67, партер, приемно време от 14.00 до 17.00 часа всеки работен ден (осигурени на хартиен носител са докладите за СЕО и ОС и проекта на Генералния план);

         Съгласно писмото за уведомяване на румънското Министерство на околната среда и водите, общественото обсъждане  на Генералния план, докладите за СЕО и ОС към него, ще бъде организирано на румънска територия за дата около 21.03.2012 г., като румънската страна допълнително ще уведоми МОСВ за точната дата, място и час.

          Министерство на околната среда и водите отправя молба към заинтересованите лица и организации, да подготвят писмени становища по документацията, във връзка с предполагаемо въздействие на Генералния план върху територията на Република България. Получените до 13.03.2012 г. в МОСВ писмени становища ще бъдат изпратени своевременно до румънското Министерство на околната среда и горите за съобразяване.
Актуално

съобщение

анкета