В Областна администрация работи денонощна телефонна линия в помощ за граждани на Украйна - 0888478606

Областният управител разпореди превантивни мерки във връзка с очакваните валежи и снеготопане

     Със заповед на Областния управител се разпорежда на кметовете на общини и населени места, на територията на които има язовири и водоеми, да предприемат превантивни мерки и действия относно недопускане възникването на бедствени ситуации и човешки жертви във връзка с очакваните валежи и снеготопене.

     Кметовете са длъжни да предприемат следните действия:

1. Незабавно да започне източване на язовирите от собствениците и/или ползвателите на водни обекти до нива предписани от представителя на НЕК Предприятие „Язовири и каскади" по време на проверката, извършена на основание заповед № РД-16-147/10.02.2012 г. на Министерство на икономиката, енергетиката и туризма в периода 14-17.02.2012 г.;

2. Да бъде организирано денонощно наблюдение на язовирите и водните обекти, като  се определят поименно лицата, които ще осъществяват контрола и наблюдението. Да се създаде организация при опасност от наводнение за оповестяване и извеждане на населението от застрашените райони в съответствие с общинските планове  за защита при бедствия;

3. Да се предприемат незабавни мерки за осигуряване проводимост на критични участъци по речните корита, съоръженията по поречието на реките, както и почистване на водосборните пунктове.

     За изпълнението на предприетите мерки, Областният управител разпореди да му се докладва до 1600 ч. на 22.02.2012 г. (сряда) по електронен път.

     За неизпълнение на разпоредбите и препоръките и действия или бездействие от страна на длъжностните лица, с които се създават условия за застрашаване живота, здравето и опазване на имуществото на гражданите ще бъде търсена както административна, така и наказателна отговорност.

 

 
Актуално

съобщение

анкета