В Областна администрация работи денонощна телефонна линия в помощ за граждани на Украйна - 0888478606

Планираните услуги – тема на дискусии

     През изминалите две седмици, при съгласуван график, заместник областният управител д-р Катя Ганова проведе работни срещи с представители на общинските администрации. Основна цел на срещите бе установяване на етапите по реализиране на Областната и Общинските стратегии за развитие на социалните услуги в областта  през 2012 г.

     Тема на дискусии са били планираните през годината услуги, предприетите мерки по реализацията им, възникнали неуредици и срещани трудности.

     Предвид приемането на общинските планове за развитие на социалните услуги в общините за следващата 2013 г., д-р Катя Ганова е отправила призив към присъстващите за навременното им приемане от общинските съвети - в срок до 31.03.2012 г.

     Ресорният заместник областен управител е изискала от представителите на общините, членове на разширения екип на Звеното за мониторинг и оценка за изпълнение на Областната стратегия за развитие на социалните услуги в Област Добрич (2011-2015 г.) да подготвят информация относно изпълнението на реализиращите се Национални проекти в отделните общини от областта:

  • 1. Детство за всички, бенефициент Държавна агенция за закрила на детето;
  • 2. Проект „И аз имам семейство" по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2007 - 2013 г., схема за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.2.11 „Приеми ме"; реализиращ се на територията на общините Добрич, Добричка, Балчик.
  • 3. Социално включване, реализиращ се на територията на общините Добрич, Добричка, Генерал Тошево, Крушари.
  • 4. Проект „Развитие на системата за планиране и предоставяне на социалните услуги на регионално равнище".

         Проведените срещи, дават основание да се направи изводът, че на територията на област Добрич през 2012 г. като цяло ще стартират планираните дейности по Националните програми, счита ресорният зам. областен управител д-р Катя Ганова, която е запознала Областния управител с резултата от работните срещи.
Актуално

съобщение

анкета