Официално стартира Проект „За прозрачни и открити областни и общински администрации”

 

     Бенефициент по проекта е Областна администрация- Варна, а партньори са областни администрации Добрич, Шумен и Търговище.

     Целта на проекта е да се повиши ефективността в работата на областните и общинските администрации чрез засилване на контрола, прозрачността, отчетността и утвърждаване на ефективни механизми за превенция, мониторинг и противодействие на корупцията.

     Идеята, върху която екипът ще фокусира работата си в продължение на една година, е да се  разработи единна методика - стандарти, унифицирани критерии и индикатори за измерване и отчитане на състоянието за прозрачност и отчетност на предлаганите услуги от 4-те областни администрации  и 32-те общински администрации на тяхна територия. В интерес на  гражданите и бизнеса, които са целевата група на проекта, ще се визуализира целият процес  чрез провеждане на семинари, изработване на брошури, информационни табла, обновяване на интернет страниците, въвеждане на гласов портал.
Актуално

съобщение

анкета