Над 9100 документа са обработени в Областна администрация през 2011 г.

     И през 2011 г. израз на политиката на Областна администрация - Добрич, бе да отговаря оптимално и гъвкаво на растящите потребности на гражданите и бизнеса, като се подобрява качеството на административното обслужване с осигуряване на ефективни и достъпни услуги за потребителите.

     За 2011 г. /до 28 декември/ в Областна администрация Добрич са обработени 9162 бр. документа, от които са съставени 2358 преписки /без вътрешноведомствените/. Съгласно утвърдената Номенклатура на делата, те включват преписки и документи, касаещи ръководната дейност, регионалното развитие, административния контрол, административно-правното обслужване, държавната собственост и др.

     Областна администрация предоставя на гражданите отлични условия за диалог в Бюрото за комплексно обслужване, където  постъпват и се обработват документите, и в законовоустановения срок „излизат" от администрацията с подпис на Областния управител. Във фронт-офиса условията за работа отговарят напълно на изискванията на двата международни стандарта, по които е сертифицирана Областна администрация, а в началото на декември премина успешен одит: ресертификация на интегрираната система за управление на качеството и информационната сигурност по Международни стандарти ISO 9001:2008 и ISO 27001:2007. Одитът показа, че екипът на администрацията, под ръководството на Областния управител, работи професионално, спазвайки правилата и предоставя качествени и ефективни услуги, което повишава доверието на обществото в институцията.

     В Кутията за жалби и сигнали за корупция, която е разположена до входа на Бюрото за комплексно обслужване, през 2011 г. не е постъпил нито един сигнал.

 

 

             
Актуално

съобщение

анкета