ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ

ГРАД ДОБРИЧ

Адрес на новината:

11.11.2011
Обсъжда се проектът за Национална стратегия за интегриране на ромите и други уязвими етнически групи

     Днес, 11.11.2011г. в Областна администрация Добрич, се проведе заседание на Областния съвет по етнически и интеграционни въпроси, под председателството на зам. областния управител д-р Катя Ганова. На заседанието бе представен проект за Национална стратегия за интегриране на ромите и други уязвими етнически групи/общности в сходна ситуация в България (2012-2020г).

     На базата на подробен анализ за актуалното състояние на ромската общност (общ брой и % от цялото население, жилищни условия, заетост, образование, здраве) в стратегическия документ са изведени основните приоритети по отношение на ромското включване:

  • 1. Жилищни условия;
  • 2. Образование;
  • 3. Здравеопазване;
  • 4. Заетост;
  • 5. Върховенство на закона и недискриминация;
  • 6. Култура

     За всеки един от приоритетите са поставени оперативни цели за изпълнението им. Оптимизиран е и моделът на разпределение на управленските отговорности между органите на изпълнителната власт. Важно място заема и включването на общините в изпълнението на политиките за интеграцията на ромите.

След оживена дискусия, участниците в заседанието стигнаха до решение да бъдат направени следните предложения при националното обсъждане на проекта:

  • 1. Ускоряване на процеса по узаконяване на жилищните терени в ромските квартали по общини;
  • 2. Включването на здравни медиатори от областта в обучителните семинари през 2012г., както и подготовката за стартиране на процес по обучение на образователни медиатори на национално ниво;
  • 3. Назначаването на общински експерти по етнически и интеграционни въпроси, залегнало в стратегическия документ, да се осъществи още в общинските планове за 2012г;
  • 4. Включването на повече роми в програми за квалификация на безработни, за да станат по- конкурентно способни на пазара на труда.

     Предложенията ще бъдат внесени по време на обществено обсъждане на стратегическия документ, което ще се проведе на 14.11.2011г. в Министерски съвет. Представители на област Добрич ще бъдат здравен медиатор Анифе Хасан и старши експерт в община Добрич Геновева Друмева.