ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ

ГРАД ДОБРИЧ

Адрес на новината:

06.10.2011
Междуведомствена комисия ще извърши проверка на потенциално опасните водни обекти

     В периода от 11 до 14 октомври 2011 г., комисия назначена от Областния управител, ще извърши проверка на потенциално опасните водни обекти на територията на Област Добрич. Проверката е в изпълнение на заповед на Заместник министър-председателя и Министър на вътрешните работи относно предприемане на срочни превантивни мерки от органите на изпълнителната власт, собствениците и ползвателите на водостопански системи и водни обекти с цел недопускане на щети и ограничаване на последиците от вредното въздействие на водите през 2011 г.

     Задачите на комисията са да извърши проверка на състоянието на речните корита извън населените места, както и на участъците и съоръженията от републиканската пътна мрежа, попадащи в обхвата на речните корита. Ще бъдат проверени и потенциално опасните водни обекти на територията на Област Добрич. 

     За язовирите, които са общинска собственост,  кметовете на общини трябва да организират уведомяването на ползвателите/концесионерите/ и да осигурят присъствие на аварийните групи в деня на проверката на съответните обекти.

     За резултатите от проверката ще бъде  изготвен доклад до Областния управител.