ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ

ГРАД ДОБРИЧ

Адрес на новината:

12.09.2011
Областният експертен съвет съгласува идеен проект за подобряване на водния сектор

     В края на миналата седмица в Областна администрация  бе свикан Областен експертен съвет по устройство на територията /ОЕСУТ/. Целта на  заседанието бе разглеждане и съгласуване на Идеен инвестиционен проект „Реконструкция и разширение на Пречиствателна станция (ПСОВ) Добрич", част от проект „Интегриран проект за подобряване на водния сектор в град Добрич - фаза 1" с водещ партньор и бенефициент община град Добрич, представлявана от кмета Детелина Николова.

     Заседанието бе председателствано от заместник областния управител Тодор Георгиев. Експертите се запознаха с презентация, направена  от представителите на Община град Добрич и проектантите на проекта, които се спряха на основните технологични акценти в процеса на изработване на Идейния инвестиционен проект, който бе предмет на разискване. Обектът е разположен в землището на с. Врачанци, община Добричка, област Добрич.

     На съвета са изслушани експертни мнения и становища, след което единодушно е прието Решение на ОЕСУТ: „Изразява принципно съгласие, като приема внесения за разглеждане Идеен инвестиционен проект „Реконструкция и разширение на Пречиствателна станция (ПСОВ) Добрич" - Алтернатива 1, част от проект „Интегриран проект за подобряване на водния сектор в град Добрич - фаза 1" с водещ партньор и бенефициент община град Добрич, представлявана от кмета Детелина Николова и предлага Областният управител на Област Добрич да съгласува проекта на основание чл.141, ал. 6 и от Закона за устройство на територията".

     След подписването на протокол от заседанието, Областният експертен съвет е изпратил съгласувателно писмо, подписано от Областния управител Желязко Желязков до кмета на Добрич Детелина Николова.