ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ

ГРАД ДОБРИЧ

Адрес на новината:

13.07.2011
Със Заповед на Областния управител се определя наемател на морски плаж "Балчик - централен"
 

З А П О В Е Д

РД-11-10-195

Добрич, 13.07.2011 г.

На основание чл.32, ал.(1) от Закона за администрацията, чл.7, ал.6, от Закона за устройство на Черноморското крайбрежие (ЗУЧК), чл.16, ал.2 и чл.19, ал.1 от Закона за държавната собственост, чл.55, ал.1 от Правилника за прилагане за Закона за държавната собственост, Заповед № РД 02-14-748/08.04.2011 г. на Министъра на регионалното развитие и благоустройството, Протокол от 13.07.2011 г. на Комисия, назначена със Заповед № РД-11-10-194/13.07.2011 г. на Областния управител на област Добрич и във връзка с Решение № 97/11.07.2011 г., постановено по АДМ. Д. № 411/2011 по описа на Административен съд - Добрич за 2011 г.  е проведен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 години на обект- изключителна държавна собственост, представляващ морски плаж „Балчик-централен", община Балчик, област Добрич, подробно описан в Акт за изключителна държавна собственост № 1050/23.04.2008г ., с активна плажна площ - 15 507 кв.м. и предвид необходимостта от стопанисване на обекта - изключителна държавна собственост, представляващ морски плаж, намиращ се на територията на област Добрич, в т.ч. осигуряване на безопасни условия за ползването му по предназначение,

НАРЕЖДАМ:

 

1. ОПРЕДЕЛЯМ „ТОТАЛС" ЕООД, ЕИК 126690659, със седалище и адрес на управление: гр. Хасково, ж.к. „Орфей", бл. 29, вх. В, ет. 1, ап. 7, представлявано от Тихомир Тенчев Цветков, за спечелил търг за тайно наддаване за отдаване под наем на обект- изключителна държавна собственост, представляващ морски плаж „Балчик -централен", общ. Балчик, обл. Добрич, с активна плажна площ от 15 507 кв.м. Достигнатата при проведения търг с тайно наддаване годишна наемна цена на обекта е в размер на 44 000 (четиридесет и четири хиляди лева), без ДДС.

2.   Първата наемна цена, в размер на 52 800 лв. (петдесет и две хиляди и осемстотин лева) с вкл. ДДС, следва да се заплати в 14 - дневен срок от влизане в сила на настоящата заповед. За всяка следваща година за срока на договора за наем, годишната наемна цена се индексира, съгласно Методиката за определяне размера на минималната наемна цена при отдаване под наем на морските плажове по реда на чл.8, ал.2 от ЗУЧК, приета с Постановление № 67 от 24.03.2009год. на Министерския съвет, измененo и допълненo с Постановление № 47 от 26.03.2010год. на Министерския съвет.

Всяко следващо плащане на годишната наемна цена да се извършва в срок до 15 февруари на съответната календарна година.

3.  Наемът се внася по банкова сметка IBAN: BG 88 UNCR 7000 3106 2031 02, BIC: UNCR BGSF при „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК" ОФИС ГРАД ДОБРИЧ на Областна администрация - Добрич.

4.  Депозитната вноска на спечелилия участник в търга не се връща, а се приспада при плащане на първата годишна наемна цена.

5.   Ако наемателя не внесе първата наемна цена в 14 - дневен срок от влизане в сила на настоящата заповед се приема, че той се е отказал от сключване на договор за наем.

Настоящата заповед може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от съобщаването й пред Административен съд - Добрич по реда на Административнопроцесуалния кодекс.      

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Главния секретар на Областна администрация - Добрич.

Заповедта да се съобщи по реда на Административнопроцесуалния кодекс на кандидатите, участвали в търга за отдаване под наем на морски плаж „Балчик-централен", община Балчик.

                                               ЗА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ......................

                                                                                                            (ТОДОР ГЕОРГИЕВ)

                                                   Съгласно Заповед № РД-11-10-183/01.07.2011 г. на

                                                                        Областен управител на област Добрич