ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ

ГРАД ДОБРИЧ

Адрес на новината:

11.04.2011
Областният управител връща за ново обсъждане решение на Общински съвет - Добрич

     Във връзка с извършване на проверка по законосъобразността на приетите решения по Протокол № 44 от заседание на Общински съвет - гр.Добрич, проведено на 29.03.2011г., Областният управител   връща за ново обсъждане Решение № 44-1, в частта му относно т.ІІІ.

     Тази точка е част от решение, което касае изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община град Добрич (Наредбата). Същевременно не е посочено къде точно е мястото на новоприетия текст в относимата наредба, т.е. липсва съответен член, към който да се отнесе направеното волеизявление на колективния орган. Указ №883 за прилагане на Закона за нормативните актове, регламентира строежа на нормативните актове, като в чл.26 е посочено, че всеки нормативен акт се състои от членове, а нормативните актове, с които се изменят или допълват други актове, се състоят от параграфи.  Независимо от констатирания пропуск, решението в частта на т.ІІІ касае изменение и допълнение на Наредбата, поради което следва да е налице спазване на изискванията на чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, а именно - преди проекта на нормативния акт да бъде внесен за приемане от компетентния орган, неговият съставител следва да го оповести публично, като го публикува на интернет страницата на съответната институция, заедно с мотивите и доклада към него, като на заинтересованите лица се предостави най-малко 14-дневен срок за предложения и становища по проекта. Този срок не е спазен по отношение на т.ІІІ от решението, тъй като същата не е била включена в първоначалния проект за изменение и допълнение на подзаконовия нормативен акт, а е включена за разглеждане и решаване на текущото заседание на общинския съвет, проведено на 29.03.2011г. Освен липсата на проект на нормативен акт, не са налице и регламентираните в чл.28, ал.2 от ЗНА реквизити, които следва да съдържат мотивите, съответно доклада към проекта. Съгласно чл.28, ал.3 от ЗНА, проект на нормативен акт, към който не са приложени мотиви, съответно доклад, съгласно изискванията по ал. 2 от същия текст, не се обсъжда от компетентния орган. С оглед на това считам, че измененията и допълненията в Наредбата, направени с т.ІІІ от настоящото решение, не са приети при спазване на принципите по чл.26, ал.1 от ЗНА за обоснованост, откритост и съгласуваност, както и при спазване на изискванията на чл.26, ал.2 и чл.28, ал.2 от ЗНА, приложими субсидиарно по силата на препращащата норма на чл.80 от АПК.

     Във връзка с горното, Общински съвет - гр.Добрич следва да преразгледа Решение № 44-1/29.03.2011 г., в частта му по отношение на т.ІІІ, поради неговата незаконосъобразност.

     С оглед на гореизложеното и на основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията във връзка с чл. 45, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Областният управител връща за ново обсъждане Решение № 44-1, в частта му относно т.ІІІ, от Протокол № 44 от  заседание на Общински съвет - гр.Добрич, проведено на 29.03.2011 г.