ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ

ГРАД ДОБРИЧ

Адрес на новината:

28.10.2010
Областният съвет за развитие прие Стратегията за развитие на социалните услуги

Откривайки заседанието на Областния съвет за развитие, Областният управител Желязко Желязков припомни, че моделът на планиране на социалните услуги е продиктуван от приетите промени в Закона за социално подпомагане и новите тенденции в развитието на социалните услуги в България. Той изказа благодарност на Областния оперативен екип, който е осигурил много добра координация в процеса на  планиране, работил е задълбочено и сериозно, и е финализирал Стратегията в указаните срокове. Голяма е заслугата и на общинските екипи, допълни д-р Ганова, с които съвместно са очертали насоките за оптимизиране  на мрежата от социални услуги, така че тя  да отговаря на нуждите на рисковите групи в областта и да бъде ефективна в своето действие.

     Създаването и приемането на Стратегията, подчерта д-р Ганова,  изразява стремежа на всички участници да допринесат за развиването на модерна социална политика, както и за изграждането на мрежа от достъпни и качествени услуги, които ще подобрят качеството на живот на хората в риск. Всички заинтересовани страни са подходили отговорно и са се съобразили с препоръките, че новите реалности поставят и нови предизвикателства към общинските ръководства и общностите като цяло. Те се изразяват в един основен процес - плавно преминаване от институционален тип грижа към услуги, базирани в общността и адресирани до всички рискови групи.

     На заседанието зам. областният управител припомни още, че областното планиране следва националните приоритети - деинститутионализация на грижите за деца и децентрализация на социалните услуги. Обърнато бе внимание върху целите на документа - равен достъп и равномерно разпределение на услугите на територията на областта. В презентацията д-р Ганова се спря  върху основните моменти в документа, които последователно са били обсъждани и разисквани на трите големи работни срещи и на периодичните заседания на оперативния екип през изминалите 6 месеца. Показвайки сравнителните карти за наличните и планирани социални услуги в областта, които трябва да са факт през следващите 5 години, заместник областният управител подчерта,  че „Ако на година поне една услуга  се случва, то картата на областта ще бъде променена."

       Висока оценка на свършената работа по областното планиране, даде консултантът от УНИЦЕФ Ани Попова, която съпътства неотклонно работата на оперативния екип през целия 6- месечен период.

     До края на месец март 2011 г. трябва да  бъдат готови и общинските стратегии за развитие.

     Стратегията за развитие на социалните услуги в Област Добрич и Областният анализ на ситуацията ще бъдат качени на сайта на Областна администрация Добрич.