ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ

ГРАД ДОБРИЧ

Адрес на новината:

12.10.2010
Областна администрация Добрич - в активно партньорство по проект

     На 13 октомври в с. Чифлик, община Троян, ще се проведе обучение на областните и общинските администрации за привеждане на вътрешните правила към нуждите на конкретната администрация, по проект „По-добро обслужване чрез електронно управление в Северозападен (СЗ), Северен Централен (СЦ) и Североизточен (СИ) район за планиране на Областна администрация Плевен, по Оперативна програма „Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд. Областна администрация Добрич е партньор по проекта, с бенефициент Областна администрация Плевен.

     В обучението по под-дейност 2.4 на проекта, ще вземат участие заместник областният управител Тодор Георгиев, главният секретар Драгой Драгоев и главен експерт Райна Ташева.

     Темите, които ще бъдат обсъждани в две работни сесии, са свързани с технически аспекти и основни понятия от Закона за електронно управление, Наредбата за вътрешния оборот на електронни документи и документи на хартиен носител в администрациите, Инструкцията за привеждане на типовите вътрешни правила към нуждите на конкретна администрация, ще бъдат разисквани практически казуси.