ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ

ГРАД ДОБРИЧ

Адрес на новината:

13.05.2010
Работна среща по проект „По-добро обслужване чрез електронно управление в Северозападен(СЗ), Северен централен (СЦ) и Североизточен (СИ) район за планиране”

      Днес в Областна администрация се провежда работна среща във връзка с изпълнението на дейностите 1, 2 и 4 по проект „По-добро обслужване чрез електронно управление в Северозападен(СЗ), Северен централен (СЦ) и Североизточен (СИ) район за планиране" на Областна администрация Плевен. В срещата участва  екип на Обединение „ТАФ", изпълнител на обществена поръчка по проекта, а от страна на Областна администрация- Добрич /която е партньор по проекта/ участват  главният секретар Драгой Драгоев, ст. експерт инж. Пламен Станев и мл. експерт Адриана Георгиева от  отдел „Държавна собственост".

     На срещата се обсъждат въпроси по следните дейности от проекта: Ре-инженеринг на работните процеси, относно начина за предоставяне на административните услуги по държавна собственост; Разработване на вътрешни правила за документооборота на електронни документи и документи на хартиен носител и Реализация на електронните и комплексни административни услуги по държавна собственост.

     В контекста на общата цел на проекта, а именно: Подобряване на качеството на административното обслужване чрез развитие на електронно управление, очакваните резултати са в посока подобряване на работните процеси, както и реализиран пакет от електронни административни услуги.