ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ

ГРАД ДОБРИЧ

Адрес на новината:

19.12.2022
Спазен е законът при провеждането на заседанието на ОбС Каварна през месец ноември

     Изцяло е спазен законът и е защитен интереса на жителите на община Каварна при свикването и провеждането на заседание през месец ноември 2022 г. Това показа проверката на документите, която, съгласно правомощията си, областният управител Здравко Здравков извършва по отношение на местните власти.

49-тото заседание на ОбС – Каварна, породи голям обществен интерес и в Областна администрация Добрич постъпиха четири жалби относно свикването и законосъобразността на провеждане на заседанието. „С цел изясняване на фактическите обстоятелства и правилна преценка от Общински съвет Каварна бяха изискани допълнително документи, от които става видно, че промяна на датата на заседанието се налага и е извършена след писмо от Министерство на финансите, с което се поставя краен срок за взаимоотношения с бюджета с оглед приключване на финансовата година. Действието – промяна на дата на свикване на сесия, е съобразено с разпоредбите на Правилника за организацията, дейността на Общинския съвет и неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация. Допълнително представените материали, заедно с Протокола с решения от 49-ото заседание, не показват нарушение на Закона за местно самоуправление и местна администрация /ЗМСМА/ и приетия нормативен акт от ОбС – Каварна, за неговата работа. В друга жалба, постъпила в Областна администрация бе посочено, че решенията, приети на горецитираното заседание са незаконосъобразни. Отново изисканите допълнително документи показват, че на заседанието са присъствали повече от половината  от общия брой съветници, каквото е изискването в чл. 27, ал.2. Проверката показа, че решенията са приети с нужното мнозинство и поименно гласуване. Преди заседанието на Общински съвет съветниците са присъствали на заседания на постоянните комисии, запознати са с материалите и решенията са приети след обсъждане в хода на самото заседание“ – каза областният управител Здравко Здравков и допълни: „Уверявам всички граждани на община Каварна, както и на всички други общини в област Добрич, че върховенството на закона е основна задача на Областна администрация Добрич и екипът й работи в интерес на обществото“.