ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ

ГРАД ДОБРИЧ

Адрес на новината:

15.04.2010
Първа стъпка в процеса на областно планиране на социалните услуги
 

     Моделът на планиране на социалните услуги е продиктуван от новите тенденции в развитието на социалните услуги в България и приетите промени в Закона за социално подпомагане.

     През тази година организацията на работа предвижда планирането да премине през 4 етапа, в които ще се включат максимално широк кръг заинтересовани страни на областно и общинско ниво. Крайната цел е изготвянето на Областна стратегия, като секторна политика от Областния съвет за развитие. До  31 октомври стратегията трябва да бъде готова. Характерното е, че в нейното разработване процесът ще протича „отдолу - нагоре".

     Областното планиране ще следва националните приоритети, информира днес присъстващите д-р Ганова - деинститутионализация на грижите за деца и децентрализация на социалните услуги. Планирането ще се изнесе на областно ниво, като информацията ще се подава от общините. Процесите ще текат паралелно-  на изграждане на нов вид социални услуги и на обучение на социалните работници.

     Днес в Областна администрация бе направена първата крачка -  сформиран бе  оперативният работен  екип, който се състои от 8 членове. В състава са включени представители на  Областна администрация, РД „СП", Община Добрич и предложеният днес от НПО техен представител -  Мария Методиева от сдружение „Св. Николай Чудотворец". В края на месец април участниците в екипа ще бъдат обучени и консултирани от УНИЦЕФ, за да подобрят уменията си да организират процеса на стратегическо планиране на социалните услуги.