В Областна администрация работи денонощна телефонна линия в помощ за граждани на Украйна - 0888478606

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ за класиране на кандидатите по обявения конкурс за Юрисконсулт в дирекция "АПОФУС"

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ

за класиране на кандидатите  по обявения конкурс за 

Юрисконсулт в дирекция "АПОФУС

 

            Съгласно изискванията на чл. 44, ал. 1 и ал. 3 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, комисията назначена със Заповед № РкД-20-81/14.07.2020 г. на Областен управител на област Добрич класира на първите две места кандидатите получили най-висок резултат от проведения конкурс:

 

Име, презиме, фамилия

Окончателен резултат

Области, в които кандидатът е показал

 най-добър резултат

1. Светослав Димитров Узунов

 

343.33 т.

- Професионална компетентност

- Аналитична компетентност

- Ориентация към резултати

- Работа в екип

- Фокус към клиента (вътрешен/външен)

- Комуникативна компетентност

- Дигитална компетентност

2. Жулиета Георгиева Добрева

263.67 т.

- Аналитична компетентност

- Комуникативна компетентност

- Работа в екип

- Фокус към клиента (вътрешен/външен)

- Дигитална компетентност

- Професионална компетентност

- Ориентация към резултати

 

 

 
Актуално

съобщение

анкета