В Областна администрация работи денонощна телефонна линия в помощ за граждани на Украйна - 0888478606

ПРОТОКОЛ за определяне на резултатите от проведения изпитен тест при избора на кандидат по обявения конкурс за длъжността Юрисконсулт

ПРОТОКОЛ

за определяне на резултатите от проведения изпитен тест при избора

на кандидат по обявения конкурс за длъжността Юрисконсулт,

дирекция "Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността

            Днес, 04.09.2020 година, комисия в състав 

Председател: 

Йордан Георгиев Йорданов - Директор дирекция "АПОФУС" и 

Членове:      

1. Росица Георгиева Борисова - Главен юрисконсулт - Дирекция „АПОФУС"

2. Николинка Михайлова Михайлова - Старши счетоводител - Дирекция „АПОФУС"

 

назначена със Заповед  № РкД-20-81/14.07.2020 г. на Областен управител на област Добрич се събра и обсъди резултатите от решаването на теста при провеждането на конкурс за длъжността Юрисконсулт в дирекция "Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността" състоял се от 10.00 часа в сградата на Областна администрация.

В обявявеният час за провеждането на конкурса не се явиха Мирослав Стоянов Ганев, Михаела Димова Денева и Янка Маринова Христова.

Допуснатият кандидат до участие в конкурса  Жулиета Георгиева Добрева  изтегли Вариант № 3 на теста.

Решаването на теста започна в 10.10 часа, при спазване изискванията на чл. 26, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и приключи в 11.06 часа.

Постигнатите резултати от кандидатите при решаването на теста са както следва:

 

Име, презиме и фамилия

Получени точки от теста

Коригиращ

Точки за

 

Въпроси

Въпроси

Общо

коефициент

крайното

 

от № 1 до

от № 11 до

получени

 

класиране

 

№ 10 вкл.

№ 30 вкл.

точки

 

 

 

 

 

(к. 2 + к. 3)

 

(к. 4 * к. 5)

1

2

3

4

5

6

Руслан Горанов Георгиев

6 т.

39 т.

45 т.

3

135 т.

Светослав Димитров Узунов

10 т.

60 т.

70 т.

3

210 т.

Жулиета Георгиева Добрева

10 т.

45 т.

55 т.

3

165 т.

Калоян Димитров Йорданов

7 т.

36 т.

43 т.

3

129 т.

 

Във връзка с постигнатите резултати, комисията реши:

1. Успешно издържали теста, съгласно т. 3 от Протокола от 31.08.2020 г. за определяне на количеството на точките за всеки вариант, са следните кандидати:

- Светослав Димитров Узунов - 70 т.;

- Жулиета Георгиева Добрева - 55 т.

2. Неиздържали теста, съгласно т. 3 от Протокола от 31.08.2020 г. за определяне на количеството на точките за всеки вариант, са следните кандидати:

- Руслан Горанов Георгиев - 45 т.;

- Калоян Димитров Йорданов - 43 т.

3. Във връзка с постигнатите резултати, Комисията допуска до следващия етап от конкурсната процедура - провеждане на интервю, следните кандидати:

- Светослав Димитров Узунов;

- Жулиета Георгиева Добрева.

4. Интервюто ще се  състои на 15.09.2020 от 13.00 часа в зала "Пресцентър" на Областна администрация Добрич .

5. Допуснатите кандидати до интервю да бъдат уведомени чрез електронна поща, посочена от кандидатите.

Комисия:Председател: .......................                       

                        /Й. Йорданов/

Членове:                                   

                        1. .............................

                               /Р. Борисова/        

                        2. .............................

                             /Н. Михайлова/
Актуално

съобщение

анкета