ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ

ГРАД ДОБРИЧ

Адрес на новината:

12.06.2020
Комисия, назначена със заповед на областния управител, отвори ценовите оферти за водноспасителна дейност на неохраняеми плажове
     Комисия, назначена със заповед на областния управител Красимир Кирилов, отвори днес ценовите оферти на фирмите, подали документи за участие в обществена поръчка за осигуряване на водноспасителна дейност на неохраняеми плажове на територията на област Добрич. На отварянето на офертите присъстваха представители на участниците в процедурата.
     Припомняме, че областният управител на област Добрич, като възложител по смисъла на Закона за обществените поръчки, публикува Решение за откриване на процедура чрез публично състезание, за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Организиране и извършване на водноспасителна дейност през 2020 г. на територията на неохраняемите морски плажове в област Добрич: „Космос", "Крапец-север" (без част 3), „Шабла", „Добруджа-север 1", „Добруджа-север 2", „Болата" и „Фиш-Фиш нов"". Посочените плажове са определени със заповед на министъра на туризма Н. Ангелкова. Водноспасителната дейност следва да се извърши съгласно утвърдената от Министерство на туризма програма за организация на водноспасителната дейност за летен сезон 2020 г., която включва осигуряването на 9 (девет) броя стационарни спасителни поста на посочените морски плажове в област Добрич, с минимум по 2 (двама) спасители на всеки пост, с работно време от 08:00 до 18:00 ч. всеки ден. Прогнозната стойност на поръчката е 91 666,67 лева без ДДС за срок на изпълнение - 60 календарни дни, считано от подписването на договор, но не по-късно от 15.09.2020 г.
     В законно установения срок с решение на възложителя - областния управител на област Добрич, ще бъде определен изпълнителят на обществената поръчка.