ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ

ГРАД ДОБРИЧ

Адрес на новината:

05.06.2020
Четирима са кандидатите за осигуряване на водноспасителна дейност на неохраняеми плажове
     Четирима са кандидатите, подали оферти за осигуряване на водноспасителна дейност на неохраняеми плажове на територията на област Добрич за 2020 г. Това съобщи комисията, назначена със заповед № РкД-22-9/05.06.2020 г. на областния управител. Днес в присъствието на представители на двама от кандидатите бяха отворени документите, подадени в срока, обявен от областния управител.
     Припомняме, че областният управител на област Добрич, като възложител по смисъла на Закона за обществените поръчки, публикува Решение за откриване на процедура чрез публично състезание, за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Организиране и извършване на водноспасителна дейност през 2020 г. на територията на неохраняемите морски плажове в област Добрич: „Космос", "Крапец-север" (без част 3), „Шабла", „Добруджа-север 1", „Добруджа-север 2", „Болата" и „Фиш-Фиш нов"". Посочените плажове са определени със заповед на министъра на туризма Н. Ангелкова. Водноспасителната дейност следва да се извърши съгласно утвърдената от Министерство на туризма програма за организация на водноспасителната дейност за летен сезон 2020 г., която включва осигуряването на 9 (девет) броя стационарни спасителни поста на посочените морски плажове в област Добрич, с минимум по 2 (двама) спасители на всеки пост, с работно време от 08:00 до 18:00 ч. всеки ден. Прогнозната стойност на поръчката е 91 666,67 лева без ДДС за срок на изпълнение - 60 календарни дни, считано от подписването на договор, но не по-късно от 15.09.2020 г.
     След извършване на проверка на документите, подадени от участниците в процедурата ще бъдат отворени ценовите оферти и ще бъде избран изпълнител. За посочените по-горе плажове кандидати за осигуряване на водноспасителна дейност са БЧК - гр. Добрич, „БЖСС св. Никола" ЕООД - гр. Варна, „ПАММАР 95.84" ЕООД - с. Равда, община Несебър и „Интернешанъл Уотър Рескю" ЕООД - гр. Бургас.