ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ

ГРАД ДОБРИЧ

Адрес на новината:

29.05.2020
Граждани, заинтересовани страни и трети лица могат да направят препоръки за развитието на горите
     Регионална дирекция по горите Варна (РДГ Варна) провежда консултации по задание за обхват и съдържание на Доклад за екологична оценка на проекта на Областен план за развитие на горските територии на област (ОПРГТ) Добрич.Това съобщава институцията и се обръща с апел за активност от страна на граждани, заинтересовани страни и трети лица.

     В съответствие с изискването на чл. 19а, т.3 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, Ви информираме, че заданието за обхват и съдържание на доклада за екологична оценка на проекта на ОПРГТ на област Добрич е публикувано на интернет страницата на Регионална дирекция по горите Варна, на електронен адрес:
http://www.varna.iag.bg/news/lang/1/id/14832/display за срок от 20 календарни дни.
     Становища и препоръки от гражданите, заинтересованите страни и третите лица, които има вероятност да бъдат засегнати при реализация на ОПРГТ и извършването на екологичната оценка се изпращат на ел. адрес: rugvarna@iag.bg или адреса на РДГ Варна: гр. Варна, ул. Генерал Радко Димитриев № 10.

     РДГ Варна изготвя Областен план за развитие на горските територии на област Добрич. Областните планове представляват стратегически документи, чрез които ще се извършва планирането на горскостопанските мероприятия на областно ниво за следващите 10 години.

     Проектът на плана и графичния материал към него може да бъде намерен на уеб - страницата: https://www.oprgtdobrich.net/ .

      Лице за контакти: инж. Здравка Дейкова - тел.: 052/ 69 29 33; 0889 233 159