ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ

ГРАД ДОБРИЧ

Адрес на новината:

27.02.2020
Асоциация по ВиК на обособена територия Добрич проведе Общо събрание
     Общо събрание на Асоциацията по ВиК на обособена територия област Добрич, обслужвана от оператор „ВиК Добрич" АД проведе днес - 27 февруари 2020 г., Общо събрание, което бе председателствано от областния управител Красимир Кирилов. На заседанието не присъства единствено представител на Община Крушари. Но с кворум от 98,44 % то се проведе съгласно законно установения ред. Участие в работата взеха и представители на ВиК оператора - Мария Тодорова /МРРБ/, представител на държавата, Саркис Караджиян - член на Борда на директорите и прокуристът Панайот Панайотов. Кирилов откри заседанието и по първа точка - отчет за дейността на Асоциацията за 2019 г. предостави думата на секретаря Гинка Бухчева. Тя запозна членовете на АВиК с дейността през изминалата година - разглеждане на постъпили жалби и сигнали, предоставяне на информация и справки, изисквани от различни институции. Като слаб момент все още в дейността бе посочено забавяне на отговорите по някои от сигналите и жалбите, които постъпват. Членовете на АВиК единодушно одобриха отчета. По втора точка отчет за бюджет'2019 представи финансовият експерт Мими Атанасова. Тя посочи, че АВиК за миналата година е разполагала с бюджет в размер на 45 857 лв.,в които са включени и постъпилите през 2019 г. 3000 лв. забавени вноски от две общини за 2018 г. Посочено бе, че остатъкът в края на годината е в размер на 7 558 лв. След одобряването на отчета за м.г. Атанасова представи проекта на бюджет за 2020 г. на АВиК, като обърна внимание, че тази година вноската на държавата ще бъде в размер на 20 хил. лв. Проектът възлиза на общо 57 142 лв., от които 20 000 лв. - 35 %, са вноска от държавата, а 65 % - процентно вноски от общините, както следва - Балчик - 3 977 лв.; Генерал Тошево - 2 954 лв.; Добрич - 17 828 лв.; Добричка - 4 325 лв.; Каварна - 3 005 лв.; Крушари - 891 лв.; Тервел - 3 165 лв., и Шабла 994 лв. Проектът на бюджета също единодушно бе приет, след което в последната точка от дневния ред кметовете и представители на общините поставиха пред ръководството на ВиК и представителя на МРРБ проблеми с водоснабдяването по малките населени места. Обсъдени бяха възможности за съвместни действия с цел подобряване на водоснабдяването за населението.
     В качеството си на представител на МРРБ Мария Тодорова отговори на въпроси, свързани със създаване на държавен холдинг във ВиК-сектора, като подчерта, че капиталът му ще бъде за инфраструктура в цялата страна, тъй като проблеми с има във всички области. В тази връзка тя се обърна към общините с апел според възможностите си да участват в обновяването на мрежата, като припомни, че с изключение на магистралните водопроводи сега мрежата е публична общинска собственост и те като стопани могат да инвестират в своята собственост. Тодорова гарантира подкрепа за добричкия оператор от страна на държавата в лицето на МРРБ след създаване на холдинга. С изчерпване на дневния ред областният управител закри заседанието.