ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ

ГРАД ДОБРИЧ

Адрес на новината:

04.12.2019
ВАС постанови окончателни решения по две дела в полза на областния управител на Добрич
     Върховен административен съд излезе с Решение № 16407 от 03.12.2019 г., с което оставя в сила решение № 195 от 07.05.2019 г., поставено от Административен съд Добрич по дело № 171/2019 г. Делото във ВАС е образувано по касационна жалба от Общински съвет град Добрич, след като на първа инстанция - Административен съд Добрич, областният управител спечели съдебния спор. Делото бе образувано по искане на областния управител срещу решение на ОбС град Добрич за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци и такси. ВАС приема, че измененията и допълненията в Наредбата са приети при допуснати съществени нарушения на административно-производствените правила по чл. 26 и чл. 28 от Закона за нормативните актове /ЗНА/. В мотивите си още ВАС посочва, че не са спазени изискванията за обоснованост, стабилност и откритост, че липсват становища и/или предложения по проекта и преценява, че Административен съд Добрич правилно е приел липса на икономическа обосновка на проекта за Наредба. Решението е окончателно и ОбС град Добрич е осъден да плати на областния управител на област Добрич юрисконсултско възнаграждение в размер на 100 лв.
И по делото за размера на такса „Битови отпадъци", прието от ОбС Добричка ВАС постанови с Решение № 15946 от 25.11.2019 г., че оставя в сила присъденото от Административен съд Добрич - отмяна на приетото от ОбС Добричка.
     Припомняме, че с Решение № 931 от Протокол № 43 от 29.11.2018 г. ОбС Добричка определи основата за изчисляване на такса „Битови отпадъци", което бе обжалвано от областния управител заради приемането му при съществени нарушения на административно-производствените правила. В мотивите си ВАС посочва, че административният акт не е оповестен публично чрез средствата за масово осведомяване и решението не е доведено до знанието на заинтересованите лица. В този смисъл се нарушават правата на гражданите, посочват още от ВАС и отсъжда отмяна на акта. И това решение на Върховен административен съд е окончателно.