ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ

ГРАД ДОБРИЧ

Адрес на новината:

17.07.2019
Ж. Желязков участва в 11-ото заседание на Комитет за наблюдение на програмата Interreg VA Румъния - България

Днес – 11 юни 2019 г., във Варна се проведе 11-ото заседание на Комитета за наблюдение на програма Interreg VA Румъния – България. Участие в работата на заседанието взе заместник областният управител Живко Желязков. В работата на Комитета за наблюдение участват представители на Управляващия орган – Министерството на регионалното развитие и публичната администрация, Румъния, както и представители на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, България. След приемането на дневния ред участниците в заседанието са се запознали с ключова информация по изпълнение на Програмата през 2018 г.

Отчита се, че Програма Interreg VA Румъния – България е направила важни стъпки за постигане на целите за 2018 г. Постигнати са показатели в рамката на изпълнението (технически и финансови).

В края на месец август 2018 г. Комитетът за наблюдение е извършил подбор по третата покана, като са избрани 91 проекта на обща стойност 155 579 745,37 евро. Всички проекти са обезпечени, като през октомври м.г., с цел доближаване максимално до 100 % изпълнение на показателите е взето решение да се сключат допълнителни договори по проекти, за които Комитетът за наблюдение решава да използва всички налични икономии. Така са договорени 11 проекта.

Положително развитие се наблюдава за 2018 г. и по отношение на процеса на договаряне - до края на годината са договорени 66 проекта, в резултат на което общият брой проекти достига 156 на обща стойност 227,05 млн. евро.

В рамките на м.г. са приключени и отчетени 35 проекта по всички приоритетни оси на Програмата, което е значителен напредък спрямо 20178 г., когато само 5 проекта са приключили изпълнението си, се отчита още от Управляващия орган на Програмата. Финализираните проекти, заедно с показателите и резултатите от отчитането на текущите проекти, допринесят за постигането на етапите, определени в рамката за изпълнение за 2018 г., с едно изключение за индикатора за Приоритетна ос 3 - брой съвместни партньорства в областта на съвместно ранно предупреждение и реакция при аварийни ситуации, който е постигнат пропорционално на 60% - 6 партньорства от 10. В дългосрочен план (до края на 2021 г.), 88% от целите ще бъдат постигнати (44 партньорства вече са сключили договори в сравнение с определената цел от 50 партньорства).

Важно е да се отбележи, че макар и по-малко засега на брой, партньорствата са големи в мащаб и покриват основните рискове, идентифицирани в програмната област и вече се отчита качество на съвместното управление на риска в областта на транс-граничното сътрудничество, сочат още данните от доклада за резултатите на програма Interreg VA Румъния – България за 2018 г.

Някои от постигнатите резултати с реализиране на проекти през 2018 г. са:

- Приоритетна ос /ПО/1 - мрежа от електрически велосипеди, достъпна за широката общественост, която все още се нуждае от определена прецизна настройка, за да бъде напълно достъпна за хората в избираемата зона за пътуване и удоволствие;

- ПО 2 – реализираните проекти допринасят за увеличаване на туристическата привлекателност чрез диверсификация на туристическите продукти в избираемата област на програмата. През 2018 г. са създадени 12 нови туристически продукта (възлизащи общо на 32 туристически продукта) и тяхното изпълнение е облагодетелствано от трансграничния регион, тъй като броят на нощувките нараства с 2 157 884 нощувки; за 4 защитени зони от НАТУРА 2000 са разработени инструменти за управление и подобряване на природозащитния статус на 27 058,5 ха местообитания.

Общо 291 093 души се възползват от развитието на нови капацитети за действия по управление на риска след инвестициите в рамките на ПО3. Реализирани са инвестиции за увеличаване на капацитета за управление на риска в широк спектър от интервенции - подобряване на реакцията на органите на властта по р. Дунав и специфична област дейности, извършвани от специализираните полицейски структури след химико-биологично-радиологично-ядрено-високопроизводителни експлозивни събития. Постигнати са важни резултати при обучение на населението по отношение на общата реакция при извънредни ситуации. Проектите отчитат 480 доброволци подготвени за действие в случай на рискова ситуация и повече от 10 000 студенти и учители в рамките на територията за ТГС са информирани за управлението на риска и предотвратяване на рискови ситуации.

Проектите, финансирани в рамките на ПО4 са осъществили действия в полза на 261 166 лица, които имат достъп до съвместни инициативи за заетост. Реализираните проекти са в специфични области на интерес - трудова мобилност в строителството, правна консултация, биологично земеделие, предприемачество и др.

Лицата в неравностойно положение – жени, младежи и хора в селските райони, са били целева група на проекти, които подобряват мобилността на работната сила.

Чрез проектите по ПО5 са създадени 14 механизма за трансгранично сътрудничество за координация на обществените услуги и особено по отношение на образованието между държавните органи, разположени от двете страни на границата.