ПРОТОКОЛ за определяне на резултатите от проведения изпитен тест при избора на кандидат по обявения конкурс за длъжността Юрисконсулт

ПРОТОКОЛ

 

за определяне на резултатите от проведения изпитен тест при избора

на кандидат по обявения конкурс за длъжността Юрисконсулт,

дирекция "Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността"

 

 

            Днес 12.06. 2019 година, комисия в състав:

Председател: 

Румен Русев - Главен секретар  в Областна администрация-Добрич и

Членове:      

            1. Йордан Йорданов - Директор на дирекция  АПОФУС

2. Диана Йорданова - Старши счетоводител в дирекция АПОФУС ,

 

назначена със Заповед  № РкД-22-17/29.05.2019 г. на Областния управител на област Добрич се събра и обсъди резултатите от решаването на теста при провеждането на конкурс за длъжността Юрисконсулт в дирекция "Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността" състоял се от 10.00 часа в сградата на Областна администрация.

В обявеният час за провеждането на конкурса не се явиха:

1.      Адиле Бейзат Ризова

2.      Валентина Димитрова Георгиева

Допуснатият кандидат до участие в конкурса  г-жа Галина Ясенова Асенова изтегли Вариант № 2 на теста.

Решаването на теста започна в 10:15 часа, при спазване изискванията на чл. 26, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и приключи в 11:02 часа.

 

Постигнатите резултати от кандидатите при решаването на теста са както следва:

 

Име, презиме и фамилия

Получени точки от теста

Коригиращ

Точки за

 

Въпроси

Въпроси

Общо

коефициент

крайното

 

от № 1 до

от № 11 до

получени

 

класиране

 

№ 10 вкл.

№ 30 вкл.

точки

 

 

 

 

 

(к. 2 + к. 3)

 

(к. 4 * к. 5)

1

2

3

4

5

6

Руслан Горанов Георгиев

7 т.

36 т.

43 т.

3

129 т.

Михаил Михайлов Петров

9 т.

33 т.

42 т.

3

126 т.

Калоян Димитров Йорданов

6 т.

54 т.

60 т.

3

180 т.

Златина Симеонова Монева

10 т.

57 т.

67 т.

3

201 т.

Галина Ясенова Асенова

9 т.

45 т.

54 т.

3

162 т.

Велислав Панайотов Стойков

9 т.

48 т.

57 т.

3

171 т.

Величка Стелиянова Касабова

9 т.

33 т.

42 т.

3

126 т.

 

 

 

 

 

 

 

Във връзка с постигнатите резултати и т. 3 от Протокола от 10.06.2019 г. за определяне на количеството на точките за всеки вариант, комисията реши:

Кандидатите за длъжността Юрисконсулт в дирекция "Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността" да бъдат допуснати до следващия етап от конкурсната процедура - провеждане на интервю, което ще се  състои на 17.06.2019 г. от 10.00 часа в зала "Пресцентър" на Областна администрация Добрич.

 

Комисия:

Председател:  .......................                                

Членове:

                                                                                                 

 
Актуално

съобщение

анкета