ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ

ГРАД ДОБРИЧ

Адрес на новината:

02.04.2019
Междинната оценка на Областната стратегия за развитие на социалните услуги набелязва препоръки за следващия планов период
     Днес - 2 април 2019 г., в зала „Европа" в Областна администрация се проведе работна среща, председателствана от заместник областният управител Живко Желязков за представяне на извършената Междинна оценка на Областна стратегия за развитие на социалните услуги в областта, обхващаща периода 2016-2020 г. На заседанието присъстваха представители на общините, институции и организации, предоставящи социални услуги, представители на неправителствения сектор, които работят в сферата на социалните услуги.
     Ж. Желязков при откриване на заседанието припомни, че Областният съвет за развитие на област Добрич е утвърдил настоящата Областна стратегия за развитие на социалните услуги на свое заседание в началото на 2016 г. Съгласно приетия механизъм за периодичен преглед и актуализиране на документа е предвидено, че провеждането на междинна оценка на релевантността и ефективността на Стратегията в края на третата година е необходимо да се извърши от външен екип експерти. Той благодари на екипа на фондация „Лумос" - клон България, които извършиха оценката на основание Меморандум за разбирателство между Фондацията и Областна администрация Добрич и допълнително Споразумение за изменение, допълнение и продължаване на действието му, подписано на 19.03.2017 г. Той отбеляза, че заключенията и препоръките от междинната оценка на Областната стратегия за развитие на социалните услуги, ще бъдат използвани при планирането на следващия период от изпълнение на Стратегията.
     Пред присъстващите, на които изказа благодарност за работата и сътрудничеството Снежана Ванкова представи накратко анализ от междинна преглед на изпълнението на стратегическия документ в трите му области - „Деинституционализация и подобряване на качеството на услугите за деца и семейства"; „Услуги за възрастни и стари хора" и „Управление на услугите", като подчерта и направените препоръки за подобряване на всяка една от тях.
     В заключение С. Ванкова посочи препоръките, по които да се извърши подготовката и планирането на изпълнението на Областна стратегия за развитие на социалните услуги за следващия период. Тя отчете, че е намалял броят на чакащите възрастни хора и пълнолетни лица с увреждания за настаняване в специализирани институции - с 40 % спрямо предходния стратегически период. По отношение на услугите за деца бе посочено, че расте делът на децата, отглеждани в семейна и алтернативна грижа, както и бе отчетено, че е налице съществена положителна промяна по отношение ползването на подкрепящи услуги от изведените от институции деца и младежи с увреждания и настанени в ЦНСТ.
      В заключение Междинната оценка констатира, че на територията на област Добрич все още резидентните услуги за възрастни с увреждания остават слабо развити. Обсъдено бе, че направените препоръки залегнат при планиране на изпълнението на Стратегията за следващия период.
     Документът може да бъде видян на интернет страницата на Областна администрация Добрич в подраздел „Стратегии".
     Председателят на фондация "Лумос" - клон България Бисер Сотиров, сподели, че предстои изготвянето на поднормативните документи за прилагане на новия закон за социални услуги и изрази надежда, че ще се намери подход за интегриране на услугите в подкрепа на деца с потребности и техните семейства.