ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ

ГРАД ДОБРИЧ

Адрес на новината:

20.09.2018
Областният управител участва в среща по проблеми, свързани с наводнения
     Днес, 20 септември 2018 г., от 10.00 ч. в басейнова дирекция „Черноморски район" се провежда среща на компетентните органи по изпълнение на мярка PREP39-REAC86 „Провеждане на обучителна и информационна кампания по проблеми, свързани с наводненията" от План за управление на риска от наводнения в Черноморски район за басейново управление на водите 2016-2021 г. В срещата днес, която е организирана за отговорните за изпълнение на мярката институции в областите Добрич и Варна, участват областният управител Красимир Кирилов и главен експерт „Отбранително-мобилизационна подготовка" инж. Красимир Куртев.
      Участниците ще бъдат запознати с мярка PREP39-REAC86 „Провеждане на обучителна и информационна кампания по проблеми, свързани с наводненията" от План за управление на риска от наводнения /ПУРН/ в Черноморски район за басейново управление на водите и на дейностите по втория цикъл от ПУРН. Експерти от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението" ще запознаят участниците с планиране, координация и осъществяване на оперативна реакция и защита при наводнения. В рамките на срещата ще бъдат представени добри практики на общинско и регионално ниво при управлението на риска от наводнения. С лекари - преподаватели в Медицински университет Варна ще се обсъди здравният риск за населението при наводнения. Сред включените в дневния ред теми е и запознаване с информационните и технически ресурси за работа с данни по програма „Коперник" и примери за ползване на данните от „Коперник" във водниуя сектор.
      На сайта на басейнова дирекция „Черноморски район" е публикуван Планът за управление на риска от наводнения в Черноморския район, където е представена информация за предварителната оценка на риска от наводнения, карти на заплахата и риска от наводнения и друга информация. Изпълнението на мярка PREP39-REAC86 „Провеждане на обучителна и информационна кампания по проблеми, свързани с наводненията" от План за управление на риска от наводнения в Черноморски район за басейново управление на водите 2016-2021 г., се изпълнява съвместно с местните власти и ГД „ПБЗН". Целта е повишаване подготвеността на населението за наводнения и на отговорностите на компетентните органи в Националната програма за изпълнението на ПУРН в Черноморски басейнов район.