ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ

ГРАД ДОБРИЧ

Адрес на новината:

01.12.2017
Областният управител Красимир Кирилов поема ротационното председателство на РСР и РКК в СИР
На 01.12. 2017 г. в хотел „Тера - Европа" - гр. Търговище, се проведе редовно съвместно заседание на Регионалния съвет за развитие (РСР) и на Регионалния координационен комитет /РКК/ към Регионалния съвет за развитие в Североизточен район (СИР).
Съгласно чл. 18, ал. 4 и чл. 19, ал. 3 от Закона за регионалното развитие (ЗРР), на заседанието присъстваха включените в състава на двата органа: представители на министерства, областните управители и представителите на общините от съставляващите Североизточен район области Варна, Добрич, Търговище и Шумен, представители на организациите на работодателите, работниците и служителите на национално равнище, представители на Управляващите органи (УО) на Оперативните програми (ОП), съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ), представителите на РСР в СИР в Комитетите за наблюдение (КН) на Споразумението за партньорство (СП) и на съответните ОП.
Заседанието бе открито и ръководено от г-н Митко Стайков, Областен управител на област с административен център Търговище, ротационен председател на РСР и РКК в СИР с мандат 01.07-30.12.2017 г.
Съгласно чл. 50, т. 5 от Правилника за прилагане на ЗРР (ППЗРР), беше одобрена представената от председателя информация за изпълнението на решенията от предходното заседание, проведено на 27.10.2017 г. и за изпълнените дейности в периода между двете заседания.
Проведе се избор на заместник-председател на РСР на СИР, съгласно чл.45, ал.3 от ППЗРР, за периода 01.01.2018-30.06.2018 г.
Беше представена за обсъждане и одобряване Годишната индикативна програма за дейността на РСР на СИР за 2018 г., съгласно чл. 49, т.16 и чл.57 от ППЗРР.
Беше представен за обсъждане и съгласуване проекта на Актуализирания документ за изпълнение на Областна стратегия за развитие на Област Търговище за периода 2018 - 2020 година, съгласно чл.19,т.2 от ЗРР.
Стоян Чакъров, старши експерт в отдел СИР, ГД СППРР, МРРБ представи критериите за подбор на операции по процедура „Развитие на туристически атракции" по Приоритетна ос 6 „Регионален туризъм" на ОП „Региони в растеж" 2014-2020
Допустимите бенефициенти по схемата са Министерство на културата, общини, институции на вероизповеданията и техни местни поделения, които са юридически лица.
Обявяването на процедурата ще бъде през нуари 2018 г.
Процедурата е насочена към консервация, опазване, популяризиране и развитие на културното наследство на България (включващо паметници на културата от национално и световно значение) чрез развитие на изцяло завършени и интегрирани туристически продукти.

Представиха се Индикативните годишни работни програми за 2018 г. по Оперативните програми за програмен период 2014-2020 г. за което докладваха представители на различните ОП.
В края на заседанието се изпълни церемония по предаване на председателството на РСР и РКК в СИР за периода 01.01.-30.06.2018 г. на Областния Управител на област Добрич.