В Областна администрация работи денонощна телефонна линия в помощ за граждани на Украйна - 0888478606

ИНФОРМАЦИЯ за преценяване необходимостта от ОВОС

 

ИНФОРМАЦИЯ

за преценяване необходимостта от ОВОС

(по Приложение № 2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС)

 

на инвестиционно предложение, включващо три взаимно свързани етап - проекта:

 

Проект 1. „Почистване коритото на река Батова от км. 0+000 до км. 3+940 за предотвратяване наводнения на к.к. „Албена" и поддържан резерват „Балтата".

Проект 2. „Проектиране на хидротехническо/ски съоръжение/я за регулиране оводняването на поддържан резерват „Балтата" и за предотвратяване наводнения на к.к. „Албена".

Проект 3. „Проектиране на хидротехническо съоръжение при заустването на река Краневска в река Батова за предпазване от заливане на резерват „Балтата".

                

                 Чрез становище № НСЗП-321 от 12.12.2016 г. на МОСВ, Министърът на околната среда и водите е преценил, че първи и трети проект на ИП не попадат в обхвата на Приложение 1 и 2 на ЗООС, но заявения трети проект, попада самостоятелно в обхвата на т.10, буква „ж" на Приложение № 2. Предвид, че дейностите по трите проекта са взаимно свързани, по реда на чл.82, ал.3 от ЗООС, инвестиционното предложение в неговата цялост подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от ОВОС.

                 Министърът е извършил проверка за допустимост по смисъла на чл.12, ал.2 и 4 от Наредбата за ОС, която е показала, че реализацията на ИП не противоречи на режимите на ЗЗ обявени със заповедите за обявяването им и на режимите на ЗТ съгласно утвърдения План за управлението на ПР „Батова" и ЗМ „Блатно кокиче".  

I.    ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНТАКТ С ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ДОБРИЧ, ЕИК 124125725

Пълен пощенски адрес:  гр. Добрич, ул. „Независимост" №5

Телефон, факс и ел. поща: 058 601 200; 058 601 249; governor@dobrich.government.bg

Управител или изпълнителен директор на фирмата възложител: Детелина Николова - Областен управител

Лице за контакти: инж. Павлета Конова - старши експерт, тел. 058 655 424, 0889 350 100

 

II.   ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

1.    Резюме на предложението

     Река Батова протича в Североизточна България и се формира от карстови извори в района на селата Въглен и Яребична. Между Добруджанското плато на север и Франгенското на юг е оформена широко отворената към морето долина на река Батова с посока североизток. Реката се влива в Черно море.  Дължината на реката е 38,7 km. с обща водосборната област Fвод. = 338,8 km2 (33880,0 ha). На 490 м. преди заустването в Черно море реката се обединява с Краневска река.

      Това е единствената непресъхваща река сред добруджанските реки. Реката има зимно-пролетно пълноводие, което започва още през ноември, достига максимума си през февруари и завършва през май. Останалите 5 месеца са маловодни, с най-ниска стойност през юли и август. Средният годишен отток при с. Оброчище е Qср.год. = 0,72 м3/с по данни от хидрометричната станция на НИМХ-БАН.

Според данни от последните години, поречието на река Батова се характеризира със средно до слабо замърсени води и има добра самопречистваща способност.

     В миналото,  руслото на река Батова е коригирано (основно заради изграждането на к.к. „Албена"). Едновременно с това е изградена и система от канали за напояване. От дясната страна по течението е изградена предпазна дига, като такава дига е направена на места и от лявата страна. Корекцията на реката започва от района на   кръстовище на главен път Е 87 I-9 с III-902 (до бензиностанция „Бултрак"), като речното корито е отклонено почти под прав ъгъл. Коригираното корито върви по границата на ЗМ „Блатно кокиче" (по границата  между горския и поземления фонд) до моста на Път І-9 при км 79+502. От моста, до вливането  в морето, коритото на реката преминава изцяло през територията на ЗМ „Блатно кокиче", но не през ПР „Балтата".

За да бъде възстановено съществувалото повече от 30 години състояние, е разработено настоящото инвестиционно предложение съдържащо три взаимосвързани проекта, както следва:

    Инвестиционното предложение - проект 1: Почистване коритото на река Батова (корекцията на река Батова)  цели да отстрани конфликтна точка, създадена поради липса на поддръжка, непочистване от обраствания и отлагане на наноси по протежение на целият участък предмет на настоящият проект. Проблемът е в  безконтролното преливане на водни количества и заблатяване на ниската част от резерват "Балтата" без възможност за оттичането им. Следва да се уточни, че „оводняване" не значи заливане в състояние "под вода", което би било пагубно за растителността, а осигуряване на водни количества за поддържане висока до пределна полска влажност в зоната на резервата. При високо ниво на водите се заливат и южната част от к.к. "Албена" със всички отрицателни последици от това, включително върху сградния фонд и инфраструктурата.

 Реката има частично разрушена дясна дига, от заустването до моста при път Варна-Балчик и тя предпазва от разлив обработваемата площ към село Кранево. 

 Участъка над моста при път Варна-Балчик е с много малки наклони, на места без наклон и дори с обратни наклони по оста на реката. Това е довело до постоянен разлив на преминаващите водни количества в обширни площи - заблатяване и слаба до нулева отцедливост. Образували са се няколко ръкава на разливите.

Част от коритото на реката от км 0+0.000 до км 1+965, попада в границите на ЗМ „Блатно кокиче", което съгласно Плана за управление на ПР и ЗТ, попада в „Зона за урбанизирани площи, изкуствени водни течения и висока блатна растителност". Останалата част от коритото на реката от км 1+965 до км 3+940, която представлява граница между земеделската и залесената територия, не попада в границите на защитени територии по смисъла на ЗЗТ.

Анализирането на ситуацията води до извода, че е целесъобразно кюнето на река Батова в границите на „Балтата" да се почисти от натрупаните наноси, да се отвори (възстанови) малко корито от земен профил с възможност за провеждане на водните количества с обезпеченост до Р = 20 % без излишни разливи. Следва да се възстановят дясната и лява диги на река Батова - там където ги е имало, без да се изпълнява ново строителство (което е недопустимо).  

Инвестиционното предложение - проект 2: Хидротехнически съоръжения за регулиране оводняването на резерват „Балтата".

Съгласно Плана за управление в Част 4. Оперативни задачи и предписания за опазване и ползване, т. 4.2 Програми и проекти е заложена за изпълнение мярка „Реконструкция на 2 бр. хидротехнически съоръжения на река Батова". На практика такива съоръжения изградени през 80-те години не са намерени на място, като вероятно са били разрушени от преливащите води. Те не изпълняват функционалното си предназначение, което е една от причините района да се превърне в голямо блато.

На картния материал към Плана за управление, хидротехническите съоръжения са се намирали  в северозападната част на ЗМ "Блатно кокиче", отдел 83, по Лесоустройствен проект от 1996 г. на ТП "Държавно ловно стопанство Балчик". В речното корито съоръженията ще бъдат възстановени. Решението представлява батерия от 2 тръби, като едната е със савачен затвор за частично регулиране при констатирани високи стойности на оводняването - примерно след продължителни валежи в района на резервата. Проводимостта на тръбите осигурява водни количества с обезпеченост 99% от максималните Q = 3,01 м3/с. Тръбите ще преминават под възстановената част на съществуващата лява дига (в най-горният участък на почистването). На реката след отбивката за съоръжението се изгражда дънен праг с h = 0,60 м. Преливната му височина до бермите е 0,20 м. Той осигурява подприщване и отвеждане чрез съоръжението в резерват „Балтата" и на минималните водни количества в най - сухите периоди от годината. С оглед осъществяване на предвидените дейности е предвидено също така възстановяване и реконструкция на лява дига на река Батова в участъците, където тя е съществувала - около 652 метра.

Предвидените хидротехнически съоръжения и дигата, попадат в зона на природни местообитания с консервационно значими видове по Плана за управление. Съгласно т. 3.2.4.1 в посочената зона се допуска реконструкцията на 2 броя хидротехнически съоръжения на река  Батова. Посоченият проект не противоречи на режимите на защитената територия, няма да се наруши (няма да се намали) нормалното  вкарване на водни маси за поддържане и развитие на екосистемата в резервата, а само ще се отклоняват и извеждат извън резервата „високите води". По този начин ще се възстановят условията при които е изготвен и е трябвало да се прилага действащия от 2004 г. План за управление на ПР и ЗТ.

     Инвестиционно предложение - проект 3: Хидротехническо съоръжение при заустването на река Краневска в река Батова.

    В участъка преди вливането в Черно море река Батова има лява дига с обща дължина от 360 м. Връзка на дигата със с. Кранево е чрез брод и пътна връзка с плажната ивица и къмпинга северно от устието на река Батова. Дигата е нарушена, като е направена пътна връзка към плажната ивица - по този начин, точно срещу заустването на река Краневска дигата не съществува и функцията й да насочи течението към Черно море не се изпълнява. В тази връзка е изпълнено съоръжение по отделен проект за защита от преливната вълна идваща от река Краневска.

За възстановяване проводимостта на профила и стабилизиране на речното корито в участъка на събиране на двете реки - Краневска и Батова, се предприемат следните проектни решения:

- Ревизират се земно-насипните диги от двете стани на устието, като двете диги и кюнето с бермите се почистват от обрастване с храсти и дървета;

- Короната на лявата дига се подравнява и донасипва до проектните коти (по друг проект);

- Изпълнява се заскаляване на мокрия откос срещу вливането на река Краневска от км. 0+262,58 до км. 0+398,72 по точките на дигата. Общата дължина на заскаляването е 136,14 м. (по друг проект). В този участък се изпълняват и два броя нови водостоци от ПНМТ Ф 700 - стоманобетонови за оводняване на югозападната част на резервата;

- Изпълняват се два тръбни водостока, чрез  прокопаване /прекъсване/ на дигата, полагане на тръбите и възстановяване на насипа с уплътнение чрез трамбоване на пластове през 20 см. до постигане на 95 % от максималната обемна плътност на почвата.

Този проект на ИП ще се реализира на територията на ЗМ „Блатно кокиче", като се засяга и ПР „Балтата". Съгласно плана за управление, корекцията на река Батова попада в "Зона на урбанизирани площи, изкуствени водни течения и висока блатна растителност". Съгласно режимите въведени за посочената зона се забранява строителство с изключение на реконструкция и модернизация на съществуващата курортно-туристическа база. Посочените дейности не противоречат на режимите на защитените територии, предвид обстоятелството, че заскаляването на мокрия откос и подравняването и донасипването на короната на съществуващата лявата дига по своята същност представляват реконструкция на съществуващо съоръжение, свързано с функционирането на курортно-туристическа база.

            ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Чрез настоящото инвестиционно предложение съдържащо три взаимно свързани проекта се възстановява състоянието на корекцията на река Батова в т.ч. включването на река Краневска и се възстановяват хидротехнически съоръжения за оводняване на резервата, каквато е била ситуацията от 80-те години на миналия век. Възстановява се хидрологичното състояние и оводняването на ПР „Балтата" и ЗМ „Блатно кокиче": 1) при каквито условия е изготвен и утвърден през 2004 г. действащия План за управление и 2) при каквито условия е трябвало този план да бъде прилаган през годините. По този начин: 1) се изпълнява една от главните цели в Плана за управление на ПР „Балтата" и ЗМ „Блатно кокиче", а именно „Съхранение на влажната зона и лонгозната гора чрез възстановяване и поддържане на хидрологичния режим"; 2) защитава се к.к. „Албена" от наводняване и увреждане на частната собственост и се минимизира риска за хората. Настоящото ИП само ще възстанови състоянието и ще премахне основната заплаха за нормалното функциониране на двете защитени територии, а именно нарушения воден режим!

2.  Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение.

Необходимостта от инвестиционното предложение се обосновава от следното:

 • Проблемът е, че през изминалите повече от 30 години корекцията на река Батова не е поддържана и не е почиствана от наноси и растителност, в резултатна което речното русло няма проводимост. Хидротехническите съоръжения не могат да бъдат намерени, те отдавна не изпълняват предназначението си, района около тях е станал блато. При описаната ситуация, цялото водно количество на река Батова преминава през резервата, наводнява и уврежда курортен комплекс „Албена". Също така, дигата при вливането на река Краневска в река Батова е прекъсната (през нея е прокаран път) и цялото количество на реката се насочва към резервата и залива к.к. „Албена". Така се променя хидрологичния режим и се наводнява резерват „Балтата". Неприемливо е реката и водата, които са публична държавна собственост, чрез резервата - изключителна държавна собственост, да увреждат сградите и инфраструктурата на курортния комплекс „Албена" - частна собственост;
 • През 2014 и 2015 г. са станали три наводнения на к.к. „Албена": съборена е рецепцията на хотел „Гергана", наводнени са помещения и е унищожен инвентар; прекъснат е достъпа до хотелите в южната част на комплекса; увредени са инфраструктурата на комплекса, ел.- и ВиК системи и съоръжения; плажната ивица е изровена от преминаващата вода, като част от пясъка е отнесен в морето; застрахователите поставят завишени изисквания и искат по-високи такси; туроператорите изразяват претенции по отношение на условията. Над 5 милиона лв. са платени от „Албена" АД за възстановяване на нанесените щети. Ръководството на комплекса е заявило, че при следващ случай на наводняване и увреждане на частната собственост, ще търси обезщетение по съдебен ред от държавата за нейното бездействие;
 • През август. 2016 г. е имало смъртен случай - удавил се турист, завлечен навътре в морето от прииждащите през резерват „Балтата" големи водни маси. Този случай е неприемлив негатив за туристическа дейност на българското Черноморие. Евентуална прокурорска проверка и дознание, ще търсят отговорните длъжностни лица, които не са отстранили нарушенията, довели до промяна на хидрологичното състояние в резервата;
 • В Закона за водите е регламентирана отговорността на Областния управител да осигури проводимост на корито на река Батова. В качеството си на Областен управител, след срещи и уточнения с ръководството на МОСВ, се ангажирах да предприема всички необходими действия, като изготвените три взаимно свързани проекта на ИП и екологичната оценка, са първите стъпки за постигане на целта. Техническите проекти и екологичната оценка са условия за финансиране със средства от Междуведомствената комисията за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет;
 • Настоящите три взаимосвързани проекта на инвестиционното предложение целят възстановяване състоянието на корекцията на река Батова и на хидротехнически съоръжения, каквато е била ситуацията от 80-те години на миналия век до времето, когато е прекъсната проводимостта на реката. Така се възстановява хидрологичното състояние вкл. оводняването на резервата, при каквито условия е изготвен и утвърден през 2004 г., и при каквито условия е трябвало да бъде прилаган действащия План за управление на ПР и ЗТ. Настоящото ИП, съдържащо три взаимосвързани проекта, само ще възстанови състоянието и ще премахне основната заплаха за нормалното функциониране на двете защитени територии, а именно нарушения воден режим!

 

3.    Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение и кумулиране с други предложени

Изискванията към устройството на териториите се определят с устройствени планове в съответствие с действащата нормативна уредба. Застрояването по смисъла на ЗУТ е разполагането и изграждането на сгради, постройки, мрежи и съоръжения в поземлени имоти. Застрояване се допуска ако е предвидено с влязъл в сила подробен устройствен план (ПУП) и след промяна на предназначението на земята.

Устройствените планове са общи и подробни. Общите устройствени планове (ОУП) определят преобладаващото предназначение и начин на устройство на териториите, а подробните устройствени планове (ПУП) определят конкретното предназначение и начин на устройство на отделните поземлени имоти. Подробните устройствени планове са различни видове, един от които е план за регулация на улици и поземлени имоти и за режим на застрояване (ПРЗ). ПУП-ПРЗ определя структурата на територията, устройствените зони и територии с устройствен режим и конкретното предназначение на всеки поземлен имот.

В разглеждания случай,  дейностите ще се извършват в речното русло - корекцията на река Батова, където няма предвидени, съществуващи или одобрени с устройствен или с друг план дейности.

Проектът за изграждане на две хидротехнически съоръжения за оводняване на резервата има връзка с мярката в Плана за управление на ПР „Балтата" (утвърден през 2004 г.) за ремонт на двете хидротехнически съоръжения. Тези хидротехнически съоръжения не могат да бъдат намерени, те отдавна не изпълняват предназначението си, района около тях е станал блато т.е те не подлежат на ремонт, а трябва да бъдат възстановени, което се изпълнява чрез настоящия проект.

Основната цел на инвестиционното намерение е да възстанови състоянието на речното корито и на хидротехническите съоръжения, и да се възстанови хидрологичното състояние вкл. оводняването на резервата, при каквито условия е изготвен и утвърден през 2004 г., и при каквито условия е трябвало да бъде прилаган, действащия План за управление на ПР „Балтата" и ЗМ.  Настоящото ИП, съдържащо три взаимосвързани проекта само ще възстанови състоянието и ще премахне основната заплаха за нормалното функциониране на двете защитени територии, а именно нарушения воден режим!

 

4. Подробна информация за разгледани алтернативи

Инвестиционното предложение предвижда изземване на твърдия отток (наноси) и изсичане на намиращата се храстовидна и дървесна растителност в речното русло - корекцията на река Батова, и възстановяване на хидротехнически съоръжения - за оводняване на резервата и за възстановяване на дига срещу заустването на река Краневска. При това мероприятие се почиства коритото и се увеличава пропускателната способност на реката при провеждане на високи води, предпазва се от заливане и заблатяване на околните обработваеми земи, предпазва се от подкопаване и изнасяне на участъци от бреговете, предпазват се от наводняване резерват „Балтата" и к.к. „Албена".

Нулевата алтернатива т.е. да не се изпълни инвестиционното предложение, означава:

 • да не се възстанови съществуващото повече от 30 години хидрологично състояние вкл. по отношение водния режим на ПР „Балтата" и ЗМ „Блатно кокиче";
 • Планът за управление на ПР „Балтата" и ЗМ да продължава да се прилага при нарушени условия спрямо тези, при които е изготвен и утвърден през 2004 г.;
 • областният управител да не изпълни задължението си по Закона за водите за осигуряване на проводимост на речното русло;
 • държавата и/или длъжностни лица, да носят съдебна отговорност при бъдещи щети на „Албена" АД или в случай на удавяне, подобно на това през 2016 г.

Предвид гореизложеното, не са разгледани други алтернативи като е решено да бъдат изпълнени минималния обем дейности за възстановяване на съществуващото състояние.

 

5.    Местоположение на площадката, включително необходима площ за временни дейности по време на строителството

Инвестиционното предложение ще бъде изпълнено в корекцията на река Батова от км. 0+000 до км. 3+940, която е линеен обект и засяга имоти в землищата на селата Оброчище, Рогачево и Кранево, община Балчик. На практика трасето започва от хидротехническите съоръжения за оводняване и завършва при устието на реката, вливането в Черно море. Част от коритото на реката от км 0+0.000 до км 1+965, попада в границите на ЗМ „Блатно кокиче", което съгласно Плана за управление на ПР и ЗТ, попада в „Зона за урбанизирани площи, изкуствени водни течения и висока блатна растителност". Останалата част от коритото на реката от км 1+965 до км 3+940, която представлява граница между земеделската и залесената територия, не попада в границите на защитени територии по смисъла на ЗЗТ.

На приложение 1 е дадена ситуация на местоположението на инвестиционното предложение, което включва трите взаимосвързани проекта, както следва:

Инвестиционното предложение - проект 1: Почистване коритото на река Батова попада в ЗЗ „Батова" с код BG0002082 за опазване на дивите птици и ЗЗ „Долината на реку Батова". Инвестиционното предложение засяга ПР Балтата и  ЗМ „Блатно кокиче".

Територията от ЗМ „Блатно кокиче",  находяща се в ляво на главен път с. Кранево - к.к. „Албена" (поземлен имот № 39459.507.404 по КК и КР на с. Кранево, общ. Балчик) и в дясно от същия асфалтов път, между река Батова и ПР „Балтата" (поземлен имот № 39459.507.21 по КК и КР на с. Кранево, общ. Балчик), съгласно плана за управление на защитените територии, попада в „Зона на приоритетни природни местообитания с консервационно значими видове от ПР и ЗМ ".

Предвид гореизложеното, частта от проекта свързана с извършването на строителство в границите на защитените територии, би противоречало на чл. 27, ал. 1 от Закона за защитените територии, т. 2 от Заповед № РД-554/10.06.1982г. на КОПС при МС за обявяване на бившата буферна зона на ПР „Балтата" и т. 3.2.3.1  от плана за управление „Зона на приоритетни природни местообитания с консервационно значими видове от ПР и ЗМ " се забранява „Строителството по ПРЗ на курортна зона с. Кранево, засягащо буферната зона на ПР „Балтата". Следователно следвайки цитираните  нормативни изисквания се стига до извода, че евентуално изграждане на защитно съоръжение (дига) по лявата берма на река Батова е недопустимо и остава само възможността самото кюне на реката да се продълбочи с цел почистване на наносния тлак. От друга страна е ясно, че водни количества с обезпеченост над 20 % трудно могат да се проведат, тъй като има съществени пречки за постигане на желаният напречен профил.

Няма да бъдат засегнати обекти, подлежащи на здравна защита, както и територии за опазване на обектите на културното наследство. Трансгранично въздействие не се очаква да бъде оказано от коментираното инвестиционно предложение.

В приложение 2 е даден координатен регистър с 84 точки на корекцията на река Батова от км 0+0.000 до км 1+965.

Инвестиционното предложение - проект 2: Хидротехнически съоръжения за регулиране оводняването на резерват „Балтата" представлява: отклоняване на водно количество чрез открит земен канал (довеждащ канал) до съществуващата дига (по друг проект). Решението представлява батерия от 2 тръби, като едната е със савачен затвор за частично регулиране при констатирани високи стойности на оводняването - примерно след продължителни валежи в района на резервата. На реката след отбивката за съоръжението се изгражда дънен праг с h = 0,60 м, който осигурява подприщване и отвеждане чрез съоръжението в резерват „Балтата" и на минималните водни количества в най - сухите периоди от годината.

Хидротехническите съоръжения ще бъдат възстановени в речното корито - в северозападната част на ЗМ "Блатно кокиче". Съгласно Плана за управление на ПР и ЗМ, хидротехническите съоръжения попадат в "Зона на урбанизирани площи, изкуствени водни течения и висока блатна растителност".

Предвидените хидротехнически съоръжения и дигата, попадат в зона на природни местообитания с консервационно значими видове по Плана за управление. Съгласно т. 3.2.4.1 в посочената зона се допуска реконструкцията на 2 броя хидротехнически съоръжения на река  Батова. Посоченият проект не противоречи на режимите на защитената територия, няма да се наруши (няма да се намали) нормалното  вкарване на водни маси за поддържане и развитие на екосистемата в резервата, а само ще се отклоняват и извеждат извън резервата „високите води". По този начин ще се възстановят условията при които е изготвен и е трябвало да се прилага действащия от 2004 г. План за управление на ПР и ЗТ., като се премахва основната заплаха за нормалното функциониране на двете защитени територии, а именно нарушеният воден режим!

Видимо от посочените местоположение и параметри, хидротехническото съоръжение ще бъде изпълнено (възстановено) в руслото - в направената през 80-те години корекция (с диги) на река Батова.

В приложение 3 е даден  трасировъчния план на хидротехническото съоръжение с координатен регистър съдържащ 15 точки.

Инвестиционно предложение - проект 3: Хидротехническо съоръжение при заустването на река Краневска в река Батова.

В участъка преди вливането в Черно море река Батова има лява дига с обща дължина от 360 м. Дигата е нарушена, като е направена пътна връзка към плажната ивица - по този начин, точно срещу заустването на река Краневска дигата не съществува и функцията й да насочи течението към Черно море не се изпълнява. В тази връзка е проектирано за изпълнение съоръжение (по отделен проект) за възстановяване и защита на дигата от преливната вълна идваща от река Краневска.

Ще се възстанови дигата и ще се направи заскаляване на нейния мокър откос срещу вливането на река Краневска от км. 0+262,58 до км. 0+398,72 по точките на дигата. Общата дължина на заскаляването е 136,14 м. (по друг проект). В този участък се изпълняват и два броя нови водостоци от ПНМТ Ф 700 - стоманобетонови за оводняване на югозападната част на резервата.

Съгласно Плана за управление, възстановяването на дигата  и   заскаляване на нейния мокър откос попадат в "Зона на урбанизирани площи, изкуствени водни течения и висока блатна растителност". Видно от посочените местоположение и параметри, хидротехническото съоръжение (заскаляването)  ще възстанови и защити направената през 80-те години дига при устието на река Батова.

В приложение 4 е даден трасировъчния план на хидротехническото съоръжение с координатен регистър съдържащ 14 точки.

 

6.    Описание на основните процеси (по проспектни данни), капацитет, включително на дейностите и съоръженията, в които се очаква да са налични опасни вещества от приложение № 3 към ЗООС

Инвестиционното предложение - проект 1: Почистване коритото на река Батова  включва:

дейности

 

 

мярка

К-во

1

Изсичане храсти и млади гори при дебелина на дърветата до 10 см.

100 м2

980,00

2

Изкореняване храсти и млади гори при дебелина на дърветата до 10 см. - с багер

100 м2

980,00

3

Изсичане единични дървета ръчно с Ф до 45 см.

бр.

2940

4

Изкоп с багер земни почви и тиня при две утежнени условия на отвал

м3

18720,00

5

Изкоп с багер земни почви и тиня при две утежнени условия на транспорт

м3

39180,00

6

Изкоп с ограничена ширина ръчно в земни почви с  Н = 0 до 2 м    

м3

820,00

7

Изкоп за почистване на открит канал

м3

450,00

8

Прехвърляне ръчно з. п. до 3 м. хор. или 2 м. верт. разст.

м3

450,00

9

Натоварване на самосвал с багер на ръчно изкопани земни маси

м3

450,00

10

Превоз със самосвал на земни маси от изкоп до депо

м3

39630,00

11

Разриване машинно земни почви с булдозер

м3

46110,00

12

Изкоп с булдозер

 

м3

28770,00

13

Натоварване с багер и превоз до обекта на глинести почви за възстановяване дига

м3

3630,00

14

Прехвърляне с багер на глинести почви за оформяне насип на дига

м3

3630,00

15

Уплътняване на земна почва -  на пластове през 20 см.

м3

3630,00

16

Разбиване бетон и стара постройка на помпена станция

м3

86,00

17

Натоварване и извозване на строителни отпадъци до депо

м3

86,00

18

Натоварване и извозване на растителни отпадъци до депо

м3

12330,00

19

Доставка и полагане на трошенокаменна настилка за временни пътища

м2

1310,00

 

Инвестиционното предложение - проект 2: Хидротехнически съоръжения за регулиране оводняването на резерват Балтата включва:

дейности

 

 

мярка

К-во

1

Изсичане храсти и млади гори при дебелина на дърветата до 10 см.

100 м2

2,80

2

Изкореняване храсти и млади гори при дебелина на дърветата до 10 см. - с багер

100 м2

2,80

3

Изсичане единични дървета ръчно с Ф до 45 см.

бр.

27

4

Изкоп с багер земни почви при едно утежнено условие на отвал

м3

142,50

5

Изкоп с багер земни почви при едно утежнено условие на транспорт

м3

194,00

6

Изкоп с огр. ширина ръчно в земни почви с  Н = 0 до 2 м    

м3

36,40

7

Изкоп за почистване на открит канал

м3

28,90

8

Прехвърляне ръчно з. п. до 3 м. хор. или 2 м. верт. разст.

м3

65,30

9

Натоварване на самосвал с багер на ръчно изкопани земни маси

м3

65,30

10

Превоз със самосвал на земни маси от изкоп до депо

м3

259,30

11

Разриване машинно земни почви с булдозер

м3

281,00

12

Изкоп с булдозер

 

м3

148,00

13

Почистване повърхността от растителна почва под тръби

м2

89,00

14

Доставка и полагане на ТНМ тръби Ф 1000 - ст.бет.

м

20,00

15

Уплътняване на земна почва - ръчно с трамбовка на пластове през 20 см.

м3

196,00

16

Засипване изкопи ръчно - земни почви с подбиване под тръби

м3

196,00

17

Почистване с прехвърляне на тиня - ръчно

м3

25,00

18

Направа кофраж за съоръжения

м2

124,00

19

Доставка и монтаж на армировка

кг

5470

20

Доставка и полагане бетон С 12/15 - подложен

м3

2,30

21

Доставка и полагане бетон С 25/30 в съоръжения

м3

63,20

22

Доставка и монтаж савачен затвор 100/100 см. - комплект

бр.

1

23

Направа и монтаж предпазен парапет по детайл

м

3,80

24

Двукратно минизиране и блажно боядисване на метални повърхности

м2

6,80

25

Доставка и полагане на заскалявка с едроломен камък с D>40 см.

м3

6,00

 

Инвестиционно предложение - проект 3: Хидротехническо съоръжение при заустването на река Краневска в река Батова включва:

дейности

 

 

мярка

К-во

1

Изсичане и изкореняване храсти и млади гори при дебелина на дърветата до 10 см.

100 м2

17,60

2

Изсичане и изкореняване единични дървета с ф до 45 см.

бр.

26

3

Изкоп с багер земни почви при 2 ут. условия на транспорт

м3

288,60

4

Изкоп с багер земни почви при 2 ут. условия на отвал

м3

105,00

5

Почистване повърхността от растителна почва ръчно пласт d>10 см.

м2

88,80

6

Траншеен изкоп с В<=10 м. земни почви с прехвърляне до 3 м. ръчно

м3

36,00

7

Натоварване с багер на транспорт растителни отпадъци и ръчен изкоп

м3

124,80

8

Доставка и редене с багер на взривена скална маса с едрина 0,50-1,00 м. по основа и скат на мокър откос на лява дига

м3

633,00

9

Дъставка и разпределяне пълнеж от едри минерални материали (скална маса) за уплътняване между едрите късове

м3

224,00

10

Доставка и полагане трошенокаменни материали (пакелаж) за направа на временна пътна настилка

м2

422,80

11

Направа на тръбен водосток от ТНМ Ф 700 по чертеж

бр.

2

12

Обратен насип при водостоци и възстановяване било диги с уплътняване

м3

121,00

 

При проектирането на обекта не са заложени за употреба опасни или канцерогенни  технологии и материали или такива, които замърсяват околната среда. След приключване на СМР строителят следва да почисти района на обекта от строителни отпадъци, като ги изхвърли на указаното от Общината депо - сметище.

 

7.    Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура

Няма необходимост от изграждане на нова или промяна на съществуващата пътна инфраструктура.

Видимо от представената в т.6 информация, проектът за инвестиционното предложение предвижда да бъдат направени 1732 кв.м. временни пътища чрез полагане на  трошенокаменна настилка, която ще бъде отстранена след приключване на работата.

Ще има временна площадка на която ще се базира техника - багери, автосамосвали и др. строителни машини, фургон за работниците. Персоналът ще ползва поставена в съседство химическа тоалетна. След приключване на възстановителните работи, площадката ще бъде почистена.

 

8.    Програма за дейностите, включително за строителство, експлоатация и фазите на закриване, възстановяване и последващо използване

Изграждането на обекта ще се осъществи на базата на изготвени и одобрени проекти  и издадено разрешение за строеж.

Видимо от линейния План-график за реализация на проект 1: Почистване коритото на река Батова",  работата на обекта ще продължи 6 месеца, както следва: 

 

 

Вид СМР

Времетраене  на обекта

І  месец

ІІ месец

ІІІ месец

ІV месец

V месец

VІ месец

1

Изсичане на храсти и млади гори при деб. на дърветата до 10 см.

ХХХ

ХХХ

ХХХ

ХХХ

ХХХ

 

2

Изкореняване на храсти и млади гори при деб. на дърветата до 10 см.

      ХХХ

      ХХХ

      ХХХ

      ХХХ

ХХХ

 

3

Изсичане единични дървета ръчно с Ф до 45 см.

              ХХХ

              ХХХ

              ХХХ

              ХХХ

 

 

4

Натоварване и извозване на растителни отпадъци до депо

      ХХХ

      ХХХ

      ХХХ

      ХХХ

ХХХ

 

5

Изкоп с багер з.п. при 1 утежнено условие на транспорт

  ХХХ

ХХХ

ХХХ

ХХХ

ХХХ

 

6

Изкоп с багер з.п. при 1 утежнено условие на отвал

             ХХХ  

             ХХХ

              ХХХ 

         ХХХ      

 ХХХ

 

7

Разриване земни маси с булдозер до 40 м.

ХХХ

ХХХ

ХХХ

ХХХ

ХХХ

 

8

Доизкопаване и подравняване откоси и било с дължина 5 до 10 м.

ХХХ

ХХХ            

ХХХ

ХХХ

ХХХ             

ХХХ  

9

Прехвърляне з.п. до 3 м. хор. или 2 м. верт. - двукратно, ръчно

ХХХ

ХХХ

ХХХ

ХХХ

ХХХ

 

10

Изкоп глинести почви с багер на транспорт за възстановяване на дига

ХХХ

ХХХ            

ХХХ

ХХХ

 

 

11

Превоз глинести почви от депо до обекта

ХХХ

ХХХ            

ХХХ

ХХХ

 

 

12

Прехвърляне и разстилане гл. почви на пластове за възстановяване на дига

ХХХ

ХХХ            

ХХХ

ХХХ

 

 

13

Уплътняване насип за дига на пластове през 20 см.

ХХХ

ХХХ            

ХХХ

ХХХ

 

 

 

Другите два проекта от инвестиционното предложение: Хидротехнически съоръжения за регулиране оводняването на резерват Балтата и Хидротехническо съоръжение при заустването на река Краневска в река Батова ще бъдат изпълнени съответно за  4  и за 5 седмици, съобразно изпълнението на посочения по-горе План-график за изпълнение на проект 1.

След приемателна комисия и издаване на разрешение за ползване, обектите ще бъдат въведени в експлоатация.

На този етап не се предвиждат мероприятия по закриване, възстановяване и последващо използване на инвестиционното намерение.

 

9.    Предлагани методи за строителство

Почистването на наносите ще се осъществи по проект - механизирано, който предвижда начина и техниката за изземване от водния обект, периодично контролното следене с геодезични методи, визуален контрол, водене на отчетност и документиране и недопускане на нарушаване на заложените параметри и мероприятия в съответните разрешителни и проекти.

Ще се ползват багери, автотранспорт и друга строителна техника. Ще се използват традиционни строителни методи и материали.

 

10. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията

По време на строителството ще се използват основно горива за строителните машини и традиционни строителни материали за обектите - бетон, тръби и др.

Основните природни материали, които ще бъдат вложени в строежа са глинести почви (за възстановяване на дигите), едри минерални материали (скална маса за заскаляване) и трошокаменни материали (за временни пътища) - количествата са посочени в т.6 на настоящата информация.

По време на експлоатацията няма да се ползват природни ресурси.

 

11. Отпадъци, които се очаква да се генерират - видове, количества и начин на третиране

По време на строителството ще се формират:

 • Отпадъци от наноси и тиня - количество около 40000 куб.м. ще се образува основно от почистването на речната корекция. Чрез автотранспорт ще се извозват на депо, посочено от община Балчик;
 • Строителни отпадъци - количество до 100 куб.м., ще се събират в контейнер и ще се извозват на депо за строителни отпадъци, определено със заповед на кмета на община Балчик;
 • Растителни отпадъци (зелена маса) - количество около 13000 куб.м., чрез автотранспорт ще се извозват на депо, посочено от община Балчик;
 • Смесени битови отпадъци - ще бъдат минимални количества от работниците на обекта. Ще се събират в контейнер и ще се извозват от фирмата по сметосъбиране чрез сключване на договор.

По време на експлоатацията - няма да се формират отпадъци.

 

12. Информация за разгледани мерки за намаляване на отрицателните въздействия върху околната среда

 • Почистването ще се осъществява, съгласно техническия проект и заложените в него параметри и мероприятия;
 • Почистването ще се извършва равномерно и без образуване на дънни ями;
 • Ще се извършват периодични замервания п

Прикачени файлове


Актуално

съобщение

анкета