ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ

ГРАД ДОБРИЧ

Адрес на новината:

07.03.2016
Областният управител Детелина Николова председателства редовното общо събрание на Асоциацията по ВиК

     Днес, 7 март 2016 г., в Областна администрация се проведе редовно общо събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация" ООД, Добрич. Събранието председателства Областният управител Детелина Николова.
     Членовете на Общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация" ООД, Добрич приеха Годишен отчет за дейността на Асоциацията по ВиК, за 2015 год., както и Отчет за изпълнение на бюджета на АВиК за 2015 год.
      Общото събрание съгласува допълнителния бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация" ООД, гр. Добрич в съответствие с удължения срок на настоящия регулаторен период до 31.12.2016 година.
     Прието бе и решение за сключване на договор между Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „ВиК" ООД, гр. Добрич и определения с решение на общото събрание оператор - „Водоснабдяване и канализация" ООД, гр. Добрич, за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системи и съоръжения и предоставяне на ВиК услуги на потребителите, съгласно Закона за водите и Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация. Договорът бе подписан от Областния управител Детелина Николова в качеството й на председател на А ВиК и инж. Петър Калчев - управител на "ВиК" ООД Добрич.