ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ

ГРАД ДОБРИЧ

Адрес на новината:

02.03.2016
Редовно общо събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация в обособената територия, обслужвана от „ВиК” ЕООД, гр. Добрич

     В качеството си на председател на Асоциация по водоснабдяване и канализация в обособената територия, обслужвана от „ВиК" ЕООД, гр. Добрич и на основание на чл. 198в, ал. 4, т. 9 от Закона за водите, Областният управител Детелина Николова насрочи датата за провеждане на редовно общо събрание на Асоциацията по ВиК. Заседанието ще се състои на 7-ми март 2016 год., от 13:30 ч. в Зала „Пресцентър" на Областна администрация Добрич, при следния ДНЕВЕН РЕД:

1. Регистрация на присъстващите и проверка за наличие на необходимия кворум за провеждане на заседанието на Общото събрание на Асоциация по ВиК - Добрич.
2. Откриване на общото събрание от Председателя на Асоциацията и уведомяване на членовете за разпределението на гласовете в общото събрание, съгласно резултатите от изчерпателното преброяване на населението, извършено по реда на Закона за преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2011 г.
3. Приемане от Асоциацията по ВиК на Годишен отчет за дейността на Асоциацията по водоснабдяване и канализация в обособената територия, обслужвана от „ВиК" ЕООД, гр. Добрич за 2015 год.
4. Приемане от Асоциацията по ВиК на Отчета за изпълнение на бюджета на Асоциацията по водоснабдяване и канализация в обособената територия, обслужвана от „ВиК" ЕООД, гр. Добрич за 2015 год.
5. Приемане от Асоциацията по ВиК на бюджета на Асоциацията по водоснабдяване и канализация в обособената територия, обслужвана от „ВиК" ЕООД, гр. Добрич за 2016 год.
6. Обсъждане и съгласуване от Асоциацията по ВиК на основание чл. 198в, ал. 4, т. 5 от Закона за водите на Допълнителния бизнес план за развитие на дейността на „ВиК" ЕООД, гр.Добрич в съответствие с удължения срок на настоящия регулаторен период до 31.12.2016 година. съгласно разпоредбите на § 14, ал. 1 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за водите (обн. - ДВ, бр. 103 от 2013 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 58 от 2015 г.)
7. Приемане на решение за сключване на договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията, както и предоставянето на ВиК услуги на потребителите по реда на Закона за водите (чл. 198п, ал. 1, предложение първо от Закона за водите), със съществуващия ВиК оператор - „ВиК" ЕООД, гр.Добрич, съгласно чл. 198в, ал. 4, т. 2 от Закона за водите и чл. 34, ал. 1 и ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация.
8. Други