ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ

ГРАД ДОБРИЧ

Адрес на новината:

10.12.2015
Заседание на Областния съвет по здравеопазване

     Областният съвет по здравеопазване прие Доклад за изпълнени решения от работно заседание на ОСЗ, проведено на 26.05.2015 г.; Разгледа съвместно предложение, внесено от директора на ЦСМП - гр. Добрич, съгласувано с директора на МБАЛ - Добрич, относно преместване на кабинета за неотложна медицинска помощ на територията на МБАЛ - Добрич;
обсъди предложения, свързани с промяна на нормативната уредба, касаеща дейността на ТЕЛК комисиите. Предоставена бе резюмирана информация за Областната здравна карта, която в определения срок е изпратена в Министерство на здравеопазването.

     В изпълнение на заповед на Областния управител от предходно заседание на Областния съвет по здравеопазване, работна група представи становище във връзка с идеен проект за  Скринингова програма за ранна профилактика на рака на млечната жлеза на областно ниво, в която се очаква да се включат широк спектър от институции, пациентски организации и неправителствени организации. Първоначално, чрез съвместните усилия на РЗОК и РЗИ, ще се търсят варианти за осигуряване в област Добрич през 2016 г. на подвижен мамографски кабинет, за да могат повече жени от областта да преминат медицински прегледи. Областният управител Детелина Николова призова общините да предприемат мерки за по-голяма информираност на населението и чрез общопрактикуващите лекари, ромските и здравните медиатори да се обърне внимание на профилактичните прегледи, които са задължителни за жените на възраст между 45 и 65 години.
     Кабинетът за неотложна медицинска помощ, който се помещава в ДКЦ - 1 засега няма да бъде преместен на територията на МБАЛ - Добрич, бе решено още на днешното заседание. За да се разтовари дейността на ЦСМП, ще се търсят възможности за разкриване на втори кабинет за неотложна медицинска помощ в МБАЛ Добрич.
     Друга тема в работата на Областния съвет по здравеопазване днес, бе с фокус към дейността на ТЕЛК комисиите. Изложени бяха проблеми, които водят до забавяне на дати за освидетелстване и преосвидетелстване. Като причини са посочени допълнителното натоварване на ТЕЛК към „МБАЛ-Добрич" АД, след закриване на специализираните ТЕЛК и непрекъснато нарастващия брой на пациенти, подали документи за освидетелстване. Посочен е и проблемът с кадровото обезпечаване на ТЕЛК- гр. Добрич, поради липсата на медицински специалисти, отговарящи на нормативните изисквания и желаещи да работят в ТЕЛК. За разрешаването на тези въпроси, директорът на РЗИ - Добрич, предлага: Подобряване на организацията на работа в ТЕЛК, което може да се постигне с определяне на ясни правила и критерии при подбора на лицата, на които се изпращат писма с определяне на дати за освидетелстване и преосвидетелстване, за да няма ощетени. Създаване на условия за увеличаване на броя на лекарите, работещи в ТЕЛК, което се очаква да стане с предстоящи промени в нормативните актове, свързани с медицинската експертиза.