ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ

ГРАД ДОБРИЧ

Адрес на новината:

28.09.2015
Съобщение до средствата за масово осведомяване

     На 23 и 24.09.2015 г. в комплекс „Белият кон & Рай", местност Парка, област Търговище се проведе редовно съвместно заседание на Регионалния съвет за развитие /РСР/ и на Регионалния координационен комитет /РКК/ към Регионалния съвет за развитие в Североизточен район /СИР/. С право да гласуват и вземат решения присъстваха 22 членове на Регионалния съвет за развитие и 11 членове на Регионалния координационен комитет. В състава им са включени представители на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министерството на финансите, Министерството на вътрешните работи, Министерството на околната среда и водите, Министерството на земеделието и храните, Министерството на икономиката, Министерството на енергетиката, Министерството на туризма, Министерството на труда и социалната политика, Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, представител на Централното координационно звено към Министерския съвет и представители на Управляващите органи на Оперативните програми 2014-2020 в съответните министерства, областните управители на областите от Североизточен район, представителите на общините от четирите области, включени в обхвата на района и представителите на организациите на работодателите, работниците и служителите на национално равнище.
     За участие в работата на заседанието бяха поканени областните управители на област Бургас и на област Габрово, председателстващи през този мандат Регионалните съвети за развитие на Югоизточен и Северен централен райони, заедно със секретарите на съответните Съвети. Гости на заседанието, с право на съвещателен глас бяха и представители на централната и местна власт, на браншови и неправителствени организации в сферата на туризма, културно-историческото наследство и музейното дело, във връзка с конкретно разглеждани теми от дневния ред.
     Заседанието бе открито и ръководено от г-н Светлин Бонев, Областен управител на област с административен център Търговище, Председател на РСР и РКК СИР с мандат 01.07-31.12.2015 г. Съгласно чл. 45, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие, за заместник-председател на Съвета през настоящия мандат бе избран г-н Танер Али - кмет на община Антоново и представител на общините от област Търговище.
     Членовете на Съвета приеха Годишната индикативна програма за дейността на РСР СИР през 2016 г. Проектът на Програмата е разработен от Секретариата на РСР СИР и е съгласуван с областните управители на област Добрич и област Шумен, председателстващи Съвета през 2016 г. Необходимите средства за изпълнение на заложените в Програмата приоритетни дейности са предвидени в проектобюджетите за 2016 г. на двете Областни администрации, на основание чл.18, ал. 8 от ЗРР и чл. 57, ал. 1 от ППЗРР, както и съгласно взето решение № 11.1. на заседанието на РСР СИР от 25.06.2015 г.
     Представител на Министерство на туризма запозна присъстващите с утвърдената Концепция за туристическо райониране на България, която е предпоставка за развитие на конкурентоспособен туризъм и провеждане на регионализирана туристическа политика, съобразена с териториалните особености и спецификата на различните части от страната. Осъществяването на ефективен регионален маркетинг цели да направи туристическите райони разпознаваеми за потенциалните туристи и успешно да ги промотира, както на вътрешния, така и на международния пазар. Предложената в Концепцията схема на туристическо райониране покрива цялата територия на страната, а общините са най-малкия териториален модул, използван за очертаване границите на районите. Обособените в нея 9 туристически района са достатъчно големи, за да бъдат ясно разпознаваеми на туристическата карта и достатъчно малки, за да бъдат управлявани ефективно.
     В дневния ред на заседанието беше включено представянето на два проекта, свързани с потенциала на област Търговище за развитие на културния туризъм и с подобряване на достъпа до културно-историческите обекти. Проектът на община Попово - „Обособяване на късноантичната крепост „Ковачевско кале" като атрактивен туристически комплекс" е съфинансиран от ОПРР 2007-2013 г., а проектът на община Търговище - «Реставрационни и консервационни дейности в историческия комплекс «Античен град Мисионис» е финансиран от Публично-инвестиционната програма „Растеж и развитие на регионите".
     Вторият ден на заседанието започна с разглеждането на две теми от дневния ред, свързани с регионалната координация при изпълнението на Оперативните програми, съфинансирани от фондовете на ЕС и осигуряването на публичност за резултатите от тяхното изпълнение, съгласно действащата нормативна уредба. По първата тема, Секретарят на Съвета представи обобщената от Секретариата информация за изпълнението на ОП на територията на СИР през първото шестмесечие на 2015 г., изготвена въз основа на получените шестмесечни справки от представителите на УО на съответните ОП, членове на РКК към РСР СИР. В края на шестмесечието, в процес на изпълнение в СИР са 811 проекта по ОП от програмния период 2007-2013 г., на обща стойност 1 511 752 324, 31 лв. За програмния период 2014-2020 г. са стартирали първите 13 проекта по ОП „Храни и/или основно материално подпомагане", на обща стойност 354 779,85 лв.
     Другата тема бе свързана с представяне на приетата от ЕК Оперативна програма «Региони в растеж» 2014-2020 г., предвидените в нея мерки свързани с развитието на Североизточен район през настоящия програмен период, както и отворените схеми и допустимите бенефициенти при кандидатстване. Презентацията бе направена от представител на УО на Програмата.
     В края на заседанието на вниманието на присъстващите бе представен за обсъждане проектът на Стратегия за децентрализация на държавното управление за периода 2016-2025 г., включен в Цел 7 „Стимулиране и усъвършенстване на процеса на децентрализация» от Плана за дейността на ГД «СПРРАТУ» в МРРБ за 2015 г. През 2006 г. Правителството прие Стратегия за децентрализация за периода 2006-2015 г. Изпълнението на Стратегията беше предвидено да се осъществява чрез 4-годишни програми. Наблюдението, анализа и координацията на изпълнението на Стратегията бе възложено на Съвет по децентрализация на държавното управление - постоянно действащ консултативен орган, подпомагащ Министерския съвет при провеждането на държавната политика в областта на децентрализацията на държавното управление.
     За периода на действие на Стратегията за децентрализация са приети две 4-годишни програми (2006-2009 г. и 2010-2013 г.), както и Програма (Пътна карта) за периода 2014-2015 г.
     Поради изтичане периода на действие на Стратегията за децентрализация, е направен цялостен анализ на резултатите от нейното изпълнение и е изготвен проект на нова Стратегия за периода 2016-2025 г., която следва да бъде приета от Съвета по децентрализация на държавното управление, а впоследствие и от Министерски съвет. Проектът бе представен от представител на Фондацията за реформа в местното самоуправление „Консулт", на която е възложено разработването на Стратегията.