ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ

ГРАД ДОБРИЧ

Адрес на новината:

29.05.2015
Уточнение по повод прекратеното дело за „Бакарди“

     Административен съд-Добрич, остави без разглеждане жалбата на Областния управител по делото за „Бакарди", като недопустимa и прекрати производството по делото.

     Изнесена информация в пресата днес, 29.05.2015 г., за пропуснат от страна на Областния управител срок, е неточна и невярна. Съдът прие, че решението има характер на писмено съгласие на собственика на имота, за иницииране на производство по изменение на ПУП, което представлява част от процедурата по изготвяне и одобряване на проект за изменение на ПУП-ПР. Тоест, съдът приема, че оспорването на Областния управител е недопустимо, защото е насочено срещу акт, който не подлежи на съдебен контрол за законосъобразност. Това е основното съображение за прекратяване на производството. 
     За допустимостта на оспорването, Областният управител ще сезира Върховния административен съд.