ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ

ГРАД ДОБРИЧ

Адрес на новината:

26.02.2015
Асоциацията по ВиК в област Добрич проведе редовно заседание

     Днес, 26 февруари 2015 г., в Областна администрация се проведе редовно заседание на Асоциацията по ВиК в обособената територия, обслужвана от „ВиК" ЕООД гр. Добрич. Областният управител д-р Маргарита Новоселска откри заседанието в качеството си на председател на асоциацията и съобщи пред кметовете и представители на общини, че е получила мандат от министъра на регионалното развитие и благоустройството, да представя позицията на държавата по четирите точки от дневния ред:

1. Приемане от Асоциацията по ВиК на Отчета за изпълнение на бюджета на Асоциацията по водоснабдяване и канализация в обособената територия, обслужвана от „ВиК" ЕООД, гр. Добрич за 2014 г.

2. Приемане от Асоциацията по ВиК на Годишен отчет за дейността на Асоциацията по водоснабдяване и канализация в обособената територия, обслужвана от „ВиК" ЕООД, гр. Добрич за 2014 г.

3. Вземане на решение по чл. 34, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Асоциациите по водоснабдяване и канализация за принципно съгласие за сключване на договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията, както и предоставянето на ВиК услуги с действащия оператор по реда на чл. 198п, ал. 1, предложение първо от Закона за водите.

4. Приемане от Асоциацията по ВиК на Бюджета на Асоциацията по водоснабдяване и канализация в обособената територия, обслужвана от „ВиК" ЕООД, гр. Добрич за 2015 г., съгласно чл. 198в, ал. 4, т. 9 от Закона за водите и чл. 21, ал. 1 от ПОДАВиК.

     След проведени кратки разисквания, предложената финансова рамка на бюджета за 2015 г. в размер на 32 187 лв., бе приета и гласувана от Общото събрание на Асоциацията по ВиК. Преди това единодушно бяха гласувани бюджетът и отчетът за дейността на асоциацията за 2014 г. Общото събрание даде принципното си съгласие за сключване на договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията, както и предоставяне на ВиК услуги на потребителите срещу заплащане със съществуващия ВиК оператор - „Водоснабдяване и канализация" ЕООД, гр. Добрич. Съгласно указанията на принципала на водното дружество - МРРБ, окончателното сключване на договора предстои да стане факт до 30 април т.г.

     В отговор на изразена тревога от страна на кмета на Добрич за състоянието на водното дружество, Областният управител информира присъстващите, че в периодичните разговори, които води с МРРБ, има уверение за предстоящи стъпки за стабилизиране на ВиК-оператора в Добрич, който е в крайно тежка финансова ситуация. Д-р Новоселска е изискала погасителен план от ръководството на "ВиК" ЕООД, който още не е предоставен. По отношение на Асоциацията по ВиК, Областният управител съобщи, че Областна администрация Добрич има готовност и вече е получила голяма част от оборудването и необходимото обзавеждане, закупени от МРРБ в рамките на проект „Подкрепа на реформата в отрасъл ВиК", финансиран по Оперативна програма Околна среда. През месец март ще стартира процедура по назначаване на трима служители в АВиК.