ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ

ГРАД ДОБРИЧ

Адрес на новината:

08.10.2014
Стартира процедурата по представяне на предложения за Регионални програми за заетост и обучение

     С писма до заинтересованите институции и организации, Областният управител Недко Марчев информира за стартиралата процедура по набиране на предложения за Регионални програми за заетост и обучение. В срок до 27 октомври 2014 г., проектите следва да бъдат представени в Областна администрация. Те ще бъдат разгледани на заседание на Комисията по заетост на 29 октомври, след което одобрените предложения ще бъдат изпратени в МТСП за включване в Националния план за действие по заетостта 2015 г.

     Необходимо е да се припомни, че регионалните програми целят преди всичко справяне с местни проблеми на пазара на труда. Тяхната цел не е изграждането на инфраструктурни обекти, нямат инвестиционен характер и не трябва да дублират проекти по Национална програма „Клио", Проект „Красива България", Национална програма „Сигурност" и схеми по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси". През настоящата 2014 г. в национален мащаб се реализират 256 регионални програми във всички области на страната, като е осигурена заетост на 2000 безработни.
     През 2015 г. активната политика на пазара на труда ще бъде насочена към следните основни целеви групи:
- Безработни младежи до 29 г., с подгрупа до 25 г., младежи, които нито се обучават, нито са заети (NEET`s);
- Безработни над 50-годишна възраст;
- Продължително безработни лица;
- Безработни с ниска или нетърсена на пазара на труда професионална квалификация и недостиг на ключови компетентности, в т.ч. безработни с ниско образование (включително от ромски произход);
- Хора с увреждания.
- Лица извън работната сила, желаещи да работят в т.ч. обезкуражени лица.
     Дейностите в програмите е необходимо да бъдат съсредоточени върху включването в трайна заетост в частния сектор, включително стажуване и чиракуване, областни и общински проекти, включващи дейности, които са съобразени с приоритетите на Областната стратегия за развитие и на регионалните, областните и общинските планове за развитие. Областните комисии за заетост могат да одобряват и представят в МТСП не повече от една програма за община, включваща различни дейности в съответствие с регионалните приоритети, при един или повече работодатели.
     При разработването на бюджетите на програмите трябва да се има предвид, че общият размер на средствата за активна политика на пазара на труда за 2015 г. за финансиране на регионални програми, се предвижда да бъде около 10 млн. лева.