ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ

ГРАД ДОБРИЧ

Адрес на новината:

25.07.2014
Областният управител Недко Марчев отговори на зададените въпроси

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО НИКОЛОВА,

            В отговор на Ваше писмо с горепосочения номер, Ви предоставям следната информация:

            По въпрос №1, който Вие задавате, за изпускане на язовири в дните на бедствието, Ви отговарям за пореден път, че не е осъществявано аварийно изпускане на водни маси от нито един язовир.

            Нещо повече, за състоянието на язовирите на територията на областта, в поречието формиращо оттока на повърхностните води към град Добрич и тяхната роля за наводнението настъпило на 20.06.2014 г., Ви беше нееднократно отговорено, включително с писмо с наш №ОМП-04-44/03.07.2014 г.

            Ще си позволя да Ви напомня, че и в периода 07.04.2014 г. - 11.04.2014 г. по заповед №РкД-22-13/17.03.2014 год. и заповед РкД-22-15/25.03.2014 год. на Областния управител назначена за целта комисия извърши проверка на състоянието на водните обекти на територията на областта, включително разположените около гр. Добрич и по трасетата на оттоците на повърхностните води. Констатациите на комисията са, че поради сравнително малките завирени обеми на язовирите на територията на област Добрич и тяхното разположение, общата оценка е за ниска степен на риска.

            По т. 3 от Вашето писмо Ви напомням, че с действието на системата за ранно предупреждение за реално повишен отток на повърхностните води можете да се запознаете от общинските планове за защита при бедствия в частта им „Наводнение”.

            По т. 4 от Вашето писмо, и с не по-малко безпокойство и влизайки в положението на задалите Ви въпроси граждани, отново отбелязвам, че в изпълнение на чл. 64, ал. 1, т. 6, от Закона за защита при бедствия, заповед №Р-36/28.02.2014 г. на Министър-председателя на Република България и заповеди на Областния управител №РкД-22-23/23.09.2013 г. и №РкД-22-15/25.03.2014 г. два пъти в годината се извършват проверки на състоянието на речните корита, водосборни дерета извън населени места и проблемни участъци по тях и потенциално опасните водни обекти на територията на областта. За резултатите от проверките бяхте надлежно информирани с писма №ОМП-04-14/29.10.2013 г. и №ОМП-04-25/25.04.2014 г., в които са заложени съответните предписания за изпълнение от Вас.

            Обръщам внимание, че в изпълнение на чл. 64, ал. 2, т. 4, от Закона за защита при бедствия с координацията и съдействието на Областния управител за отстраняване на последствията от наводнението на 19 – 20.06.2014 г., за извършване на отводняване и СНАВР, бяха привлечени: 

1. 42 екипа от службите на ПБЗН от 6 области.

2. Включени бяха и военнослужещи от военни формирования 54060 гр. Шумен и 32420 гр. Белене, които извършиха почистване на дерето и прилежащата му територия, в продължение на 3 км.  – от моста на ул. „Вардар” до моста на бул. „25-ти Септември”.

 3. По искане на Областния управител, мястото на бедствието бе посетено от Премиера на Република България г-н Пламен Орешарски, Вицепремиера и министър на вътрешните работи г-н Цветлин Йовчев, Министъра на отбраната г-н Ангел Найденов и Главен комисар Николай Николов – директор на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението”, с чието съдействие бяха осигурени допълнителните екипи от служители на МО и ПБЗН от съседните области.

4. Със съдействието на горепосочените хора, бяха доставени и насочени към складовете на БЧК дезинфекционни и почистващи препарати, ръчни колички, лопати и кофи. Все още очаквам от Вас окончателен списък за нуждите на пострадалите от черна и бяла техника.

 Падналия вчера дъжд в количества от 22 литра на квадратен метър и получените нови разливи в града, показа, че вместо да губим време за кореспонденция е по-добре да продължите и ускорите почистването на дерето в проблемните участъци.

Видно от случилото се за пореден път става категорично ясно, че нивото на водата в река Добричка на територията на гр. Добрич не е в следствие на скъсана дига или изпуснат язовир.

 

           

 

           

 

 

 

НЕДКО МАРЧЕВ

 

Областен управител

 

на област Добрич